Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§13 Odwołania

 1. Uczestnik, który uważa, że:
  1. wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi;
  2. zawody były prowadzone z naruszeniem Regulaminu;
  3. zadania zawierały błędy merytoryczne;
   ma prawo złożenia odwołania.
 2. Odwołanie Uczestnik składa osobiście lub w jego imieniu przedstawiciel ustawowy:
  1. na piśmie za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej lub
  2. elektronicznie (własnoręcznie podpisany zeskanowany dokument odwołania) poprzez indywidualne konto w systemie Olimpiady;
   w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników na indywidualnym koncie elektronicznym. Odwołanie kieruje się do Komitetu Głównego Olimpiady.
 3. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis zastrzeżeń. Odwołania nie będą rozpatrywane w przypadku:
  1. braku interesu prawnego - jeśli osoba składająca odwołanie nie ma prawnego interesu w ponownym rozpoznaniu sprawy, Organizator może odmówić rozpatrzenia odwołania;
  2. opóźnienie lub brak podstaw merytorycznych - jeśli odwołanie zostało złożone po terminie lub nie zawiera podstaw merytorycznych uzasadniających zmianę decyzji, Organizator może nie rozpatrzeć odwołania;
  3. zmiana statusu uczestnika w Systemie e-Diament - jeśli w trakcie trwania postępowania odwoławczego następuje zmiana stanu prawnego lub faktycznego, która sprawia, że odwołanie stało się bezprzedmiotowe, Organizator może zdecydować się na nierozpatrywanie odwołania;
  4. brak podstawy prawnej - jeśli Organizator uzna, że odwołanie jest bezzasadne lub nie ma oparcia w przepisach Regulaminu, może zdecydować się na jego nieuwzględnienie;
  5. niepełna dokumentacja - jeśli odwołanie nie zawiera niezbędnych dokumentów i informacji, Organizator może zażądać ich uzupełnienia. Jeśli osoba składająca odwołanie nie dostarczy odpowiednich dokumentów, Organizator może zdecydować o nieuwzględnieniu odwołania.
 4. Odwołanie od wyników zawodów etapu szkolnego i okręgowego rozpatruje zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnej dziedziny w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin jest ostateczna. O wyniku rozstrzygnięcia odwołania uczestnika informuje się e-mailem w Systemie e-Diament lub listem poleconym.
 5. Odwołanie od wyników zawodów etapu centralnego rozpatruje Przewodniczący Komitetu Głównego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna. O wyniku rozstrzygnięcia odwołania uczestnika informuje się listem poleconym lub e-mailem w Systemie e-Diament.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK