Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§5 Komitety Okręgowe

 1. W celu przeprowadzenia zawodów etapu okręgowego Prezydium Komitetu Głównego ustanawia Komitety Okręgowe.
 2. Przewodniczący Komitetu Okręgowego powoływany jest przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady spośród zgłoszonych dyrektorów szkół z danego okręgu.
 3. Nominacja Przewodniczących Komitetu Okręgowego następuje w wyniku głosowania jawnego, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy składu Prezydium.
 4. Pracami Komitetu Okręgowego kieruje Przewodniczący Komitetu Okręgowego.
 5. Do obowiązków Przewodniczący Komitetu Okręgowego należy:
  1. nominowanie i odwoływanie członków Komitetu Okręgowego;
  2. określenie obowiązków członków;
  3. zbieranie i przekazywanie danych osobowych pracowników Komisji Konkursowych, Komitetu Okręgowego i pracowników wspierających II etap oraz zakresu wykonywanych przez nich prac Organizatorowi do ewentualnego zawarcia umów cywilnoprawnych w ramach wynagrodzenia za włożony nakład pracy.
 6. Skład Komitetów Okręgowych wyłaniany jest z grona:
  1. przedstawicieli Komitetu Głównego;
  2. osób odpowiedzialnych za tworzenie pytań, o których mowa w § 8 ust. 6;
  3. nauczycieli akademickich i pracowników AGH;
  4. pracowników szkół ponadpodstawowych posiadających co najmniej wyższe wykształcenie.
 7. Etap Okręgowy odbywa się w szkole, zwanej dalej „Ośrodkiem”, z którą AGH zawarła Porozumienie o współpracy.
 8. Do zadań Komitetu Okręgowego należy w szczególności:
  1. organizacja zawodów II stopnia w Ośrodku;
  2. powołanie Komisji Konkursowych etapu okręgowego i nadzór nad ich pracami;
  3. zapewnienie tajności pytań konkursowych;
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją etapu okręgowego Olimpiady w tym zebranie i przechowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczeń członków Komisji Konkursowej.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK