Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§7 Komisje konkursowe etapu centralnego

 1. W celu przeprowadzenia zawodów etapu centralnego (zawody III stopnia) zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin powołują Komisje Konkursowe etapu centralnego, określają ich zadania oraz powołują i odwołują członków.
 2. Skład Komisji Konkursowej etapu centralnego powoływany jest przez zastępców Przewodniczącego ds. poszczególnych dziedzin.
 3. Pracami Komisji Konkursowej etapu centralnego kieruje przewodniczący.
 4. W skład Komisji Konkursowych etapu centralnego wchodzą:
  1. przedstawiciele Komitetu Okręgowego;
  2. osoby opracowujące pytania o których mowa w § 8 ust. 6;
  3. nauczyciele akademiccy AGH oceniający zadania konkursowe;
  4. nauczyciele akademiccy AGH przeprowadzający egzamin;
  5. pracownicy AGH posiadający co najmniej tytuł magistra lub magistra inżyniera.
 5. Do zadań komisji konkursowej etapu centralnego należy w szczególności:
  1. organizacja zawodów III stopnia w poszczególnych salach;
  2. kodowanie prac konkursowych;
  3. przeprowadzenie egzaminu konkursowego;
  4. zapewnienie tajności pytań konkursowych.
 6. Pracownicy szkół ponadpodstawowych, w celu wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej etapu centralnego podpisują umowę cywilnoprawną z Organizatorem Olimpiady.
 7. Z prac Komisji Konkursowej etapu centralnego wyłączone są osoby będące krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK