Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§9 Organizacja zawodów etapu szkolnego

 1. Etap szkolny Olimpiady obejmuje sprawdziany wiedzy, które polegają na indywidualnych testach wiedzy i umiejętności przeprowadzanych w miejscu zamieszkania ucznia, związanych z dziedzinami określonymi w § 8 ust. 4.
 2. Uczestnicy rozwiązują zadania etapu szkolnego indywidualnie, a w celu wyjaśnienia wątpliwości mogą się konsultować m.in. z nauczycielami.
 3. Etap szkolny Olimpiady odbywa się w okresie od września do stycznia według ustalonego harmonogramu na dany rok.
 4. Do 15 września każdego roku na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl umieszczany jest elektroniczny formularz rejestracji oraz informacje o formie i sposobie przeprowadzenia etapu szkolnego.
 5. Formy egzaminu etapu szkolnego:
  1. online w systemie e-Diament;
  2. pisemny sprawdzian na pobranej z Systemu e-Diament karcie pracy;
  3. Innej podanej na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl zgodnie z ust. 4.
 6. Rozwiązania zadań etapu szkolnego z dziedzin określonych w §8 ust. 4 należy przesyłać zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Olimpiady, o których mowa w ust. 4:
  1. elektronicznie, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Systemie e-Diament lub
  2. papierowo za zgodą Przewodniczącego Komitetu Głównego na adres Komitetu Głównego w formie pobranych z Systemu e-Diament kart pracy.
 7. Zestaw dokumentów przesyłanych do Komitetu Głównego Olimpiady zawiera:
  1. pracę z wybranej dziedziny określonej w § 8 ust 4;
  2. formularz zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Rozwiązania zadań należy zamieścić postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w Systemie e-Diament tj.:
  1. wpisać bezpośrednio w Systemie e-Diament lub
  2. na Kartach Pracy formatu A-4 pobranymi z Systemu e-Diament.
 9. Formularz zgłoszenia i zgody należy pobrać z Systemu e-Diament, a po wypełnieniu treścią sprawdzić ich poprawność. Dokumenty powinny być podpisane przez uczestnika Olimpiady, a w przypadku osób niepełnoletnich, także przez opiekuna prawnego. Zeskanowane i podpisane dokumenty należy przesłać elektronicznie przez System e-Diament, a w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady, oryginały podpisanych dokumentów przesłać w kopercie (zapakowane w przezroczystą koszulkę formatu A4 z zawieszką po lewej stronie) na adres Organizatora Olimpiady za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej.
 10. Przyczyny niezakwalifikowania pracy do oceny:
  1. karty pracy bez numeru identyfikacyjnego;
  2. brak przesłanego w terminie formularza zgłoszenia;
  3. formularz zgłoszenia niepodpisany lub bez wymaganego podpisu opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich;
  4. brak własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszenia i zgodach (wklejony obrazek jako podpis lub podpis napisany czcionką z edytora tekstowego jest nieakceptowalny);
  5. brak wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych;
  6. niezgodny format pliku (pliki w innym formacie niż wskazany w Systemie e-Diament lub spakowane Pakerami typu: ZIP, ARJ, LHA, RAR, ACE, TAR, GZ, TGZ, UC2, itp.);
  7. załączone zdjęcie pakietu zgłoszenia i/lub kart pracy zamiast zeskanowanych dokumentów do wymaganego formatu;
  8. karty pracy z różnych przedmiotów zeskanowane do jednego pliku;
  9. karty pracy niezeskanowane w kolejności numeracji;
  10. puste, nieczytelne lub niemożliwe do otwarcia przez Organizatorów pliki;
  11. przesłanie karty pracy po terminie;
  12. przesłane na innych formularzach niż zamieszczone w Systemie e-Diament.
 11. Uczestnicy etapu szkolnego, którzy zdobędą minimum 70% punktów, zakwalifikują się do etapu okręgowego.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK