Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§8 Organizacja zawodów – postanowienia ogólne

 1. Olimpiada jest trójstopniową przedmiotową olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim w rozumieniu Rozporządzenia.
 2. Za organizację i przeprowadzenie zawodów wszystkich stopni Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady.
 3. Olimpiada ma charakter indywidualny, a udział w niej jest dobrowolny.
 4. Olimpiada jest organizowana w pięciu dziedzinach:
  1. matematyka – sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka (etap I, II i III);
  2. fizyka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu fizyka (etap I, II i III);
  3. chemia- sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu chemia(etap I, II i III);
  4. geografia z elementami geologii - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu geografia (etap I, II i III);
  5. informatyka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu informatyka (etap I i III) i matematyka (etap II).
 5. W każdej z dziedzin Olimpiada jest przeprowadzana na trzech stopniach:
  1. I stopień – etap szkolny;
  2. II stopień – etap okręgowy;
  3. III stopień – etap centralny.
 6. Prezydium Komitetu Głównego na wniosek zastępcy Przewodniczącego Komitetu ds. danej dziedziny wiedzy powołuje osobę kompetentną w zakresie tej dziedziny do ułożenia tematów zadań i pytań do zawodów poszczególnych stopni Olimpiady oraz określenia szczegółowych zasad ich sprawdzania i poprawy. Skalę trudności zadań określają zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin.
 7. Komitet Główny określa szczegółowy harmonogram dla każdej edycji Olimpiady i ogłasza go na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl.
 8. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Olimpiady oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników Olimpiady określa Program Olimpiady stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Przed przystąpieniem do Olimpiady uczestnik dokonuje elektronicznej rejestracji na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl, gdzie tworzy indywidualne konto uczestnika w Systemie e-Diament. Konto uczestnika ważne jest wyłącznie w danej edycji, w której zostało utworzone. Każda kolejna edycja w kolejnym roku szkolnym wymaga utworzenia nowego konta.
 10. Uczestnicy etapu okręgowego i centralnego na zawody winni się stawić z dokumentem potwierdzającym ich tożsamość lub legitymacją szkolną.
 11. Uczestnicy etapu okręgowego i centralnego rozwiązują zadania opracowane zgodnie z ust. 4.
 12. W trakcie trwania zawodów okręgowych i centralnych uczestnik nie może korzystać z żadnych pomocy naukowych (tablic, kalkulatorów, itp.) ani urządzeń elektronicznych umożliwiających komunikację na odległość, pod rygorem usunięcia z zawodów. Wyjątek stanowią uczestnicy zawodów z dziedzin określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3, którzy w trakcie rozwiązywania zadań mogą korzystać z kalkulatorów funkcyjnych.
 13. Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez nauczycieli akademickich AGH i nauczycieli szkół ponadpodstawowych powołanych przez zastępców Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin.
 14. Na podstawie wyników prac uczestników Olimpiady sporządza się listy rankingowe w poszczególnych dziedzinach wymienionych w ust. 4, ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do zawodów następnego stopnia Olimpiady. Listy rankingowe zatwierdza z-ca Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. danej dziedziny dla zawodów szkolnych i okręgowych, a Przewodniczący Komitetu Głównego dla zawodów centralnych.
 15. Wyniki osiągnięte w poszczególnych etapach decydują jedynie o dopuszczeniu uczestnika do zawodów wyższego szczebla, natomiast nie wpływają na wynik uzyskany w kolejnym etapie zawodów.
 16. Wyniki poszczególnych etapów Olimpiady uczestnicy sprawdzają na swoich indywidualnych kontach.
 17. Informacja dla uczestnika w Systemie e-Diament zawiera:
  1. ilość zdobytych punktów;
  2. dla osób zakwalifikowanych do zawodów II i III stopnia - przydział do Ośrodka i numer sali, w której odbędzie się następny etap;
  3. zawiadomienie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty;
  4. inne bieżące informacje.
 18. Korespondencja pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem odbywa się wyłącznie poprzez panel Korespondencji w Systemie e-Diament i jest widoczna przez cały okres trwania danej edycji.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK