Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1036);
 2. Organizatorze – rozumie się przez to Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 3. Olimpiadzie – rozumie się przez to Ogólnopolską Olimpiadę O Diamentowy Indeks AGH;
 4. Systemie e-Diament – rozumie się przez to elektroniczny system obsługi uczestników Olimpiady.

§1 Cele Olimpiady

Olimpiada ma na celu w szczególności:

 1. pogłębianie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii i informatyki oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży zdolnej;
 2. rozwijanie u młodzieży zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętności planowania, wdrażania projektów, twórczego rozwiązywania problemów, efektywnego komunikowania się, zdolności poszukiwania i interpretacji informacji, a także podejmowania decyzji na tej podstawie;
 3. kształtowanie pasji i zainteresowania w dziedzinach matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii i informatyki;
 4. wspieranie zdolności uczestników do zdobywania wiedzy i rozwijania naturalnych umiejętności;
 5. promowanie uzdolnionej młodzieży oraz odkrywanie talentów w sferze nauk technicznych;
 6. doskonalenie zdolności uczestników w rozwiązywaniu różnorodnych zadań i problemów;
 7. zachęcanie do wykorzystywania komputera jako narzędzia edukacyjnego oraz rozpowszechnianie umiejętności związanych z jego efektywnym użytkowaniem;
 8. wspomaganie rozwoju poznawczego przyszłych inżynierów poprzez stymulowanie ich aktywności intelektualnej;
 9. przygotowywanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, charakteryzującego się szybkim postępem naukowo-technicznym, wzbogacającym rolę wiedzy i informacji;
 10. zachęcanie młodzieży do kontynuacji nauki na uczelniach technicznych jako odpowiedź na potrzeby dzisiejszego środowiska edukacyjnego i zawodowego.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK