Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§6 Komisje konkursowe etapu okręgowego

 1. W celu przeprowadzenia zawodów etapu okręgowego (zawody II stopnia) Komitet Okręgowy powołuje Komisje Konkursowe etapu okręgowego, określa ich skład, zadania oraz powołuje i odwołuje członków.
 2. Pracami Komisji Konkursowych etapu okręgowego kieruje przewodniczący komisji.
 3. Przewodniczący komisji powoływany jest przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego.
 4. W skład komisji konkursowych etapu okręgowego wchodzą:
  1. przedstawiciele Komitetu Okręgowego;
  2. osoby opracowujące pytania, o których mowa w § 8 ust. 6,
  3. nauczyciele akademiccy i pracownicy AGH;
  4. pracownicy szkół ponadpodstawowych posiadający co najmniej wyższe wykształcenie.
 5. Do zadań Komisji Konkursowej etapu okręgowego należy w szczególności:
  1. organizacja zawodów II stopnia w poszczególnych salach;
  2. kodowanie prac konkursowych;
  3. przeprowadzenie egzaminu konkursowego;
  4. zapewnienie tajności pytań konkursowych.
 6. Z prac Komisji Konkursowej etapu okręgowego w danej sali wyłączone są osoby będące krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia, a także osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Członek Komisji Konkursowej zatrudniony w szkole ponadpodstawowej nie może brać udziału w pracach komisji w salach, w której uczestnikami konkursu są uczniowie klasy którą uczy.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK