Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

§3 Organy Komitetu Głównego

 1. Organami Komitetu Głównego są:
  1. Przewodniczący,
  2. Prezydium.
 2. Do obowiązków Przewodniczącego Komitetu Głównego należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu oraz posiedzeń Prezydium;
  2. przewodniczenie i kierowanie pracami posiedzeń plenarnych Komitetu i Prezydium;
  3. reprezentowanie Komitetu Głównego i Prezydium na zewnątrz;
  4. akceptacja i podpisywanie dokumentów wynikających z prac Komitetu Głównego, Komitetów Okręgowych, rezolucji, decyzji, opinii, zaświadczeń, oświadczeń Komitetu i Prezydium;
  5. podział prac pomiędzy zastępców Przewodniczącego Komitetu oraz nadzór nad ich realizacją;
  6. nadzór nad pracami Komitetów Okręgowych;
  7. ustalanie planu finansowania Olimpiady;
  8. rozpatrywanie odwołań III etapu;
  9. nadzór nad rozliczeniem kosztów Olimpiady w danym roku kalendarzowym;
  10. podejmowanie decyzji w innych sprawach.
 3. Prezydium Komitetu składa się z Przewodniczącego Komitetu Głównego, Zastępców Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin i członka wskazanego przez Przewodniczącego Komitetu Głównego.
 4. Do obowiązków zastępców Przewodniczącego Komitetu Głównego z zakresu poszczególnych dziedzin, o których mowa w § 8 ust. 4, należy w szczególności:
  1. zwoływanie posiedzeń;
  2. powołanie składu Komisji Konkursowej etapu centralnego;
  3. rozpatrywanie odwołań od zawodów stopnia I i II;
  4. przewodniczenie i kierowanie pracami Komisji Konkursowej;
  5. akceptacja i podpisywanie dokumentów wynikających z prac Komisji Konkursowych, opinii, zaświadczeń, odwołań;
  6. rozdzielanie obowiązków pomiędzy członków Komitetu Głównego i Komisji Konkursowych oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  7. wybór autorów zadań w poszczególnych etapach Olimpiady;
  8. archiwizowanie prac pisemnych lub elektronicznych uczestników Olimpiady z etapu okręgowego i centralnego zgodnie z Rozporządzeniem;
  9. utylizacja zarchiwizowanych prac pisemnych lub elektronicznych uczestników Olimpiady z etapu okręgowego i centralnego po upływie okresu wymaganego przepisami prawa.
 5. Skład plenarny Komitetu obejmuje wszystkich członków Komitetu Głównego. W obradach plenarnych Komitetu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 6. Przewodniczący Komitetu Głównego zwołuje plenarne posiedzenia co najmniej 3 razy w roku.
 7. Przebieg posiedzenia plenarnego jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i zapisywany w pliku dźwiękowym na nośniku USB, lub w formie papierowej - protokołu z posiedzenia, a następnie archiwizowany.
 8. Na posiedzeniach plenarnych podejmowane są uchwały dotyczące w szczególności:
  1. zatwierdzenia uzyskanych wyników uczestników z poszczególnych etapów;
  2. przygotowanie strategii kolejnej edycji Olimpiady;
  3. przygotowanie harmonogramu kolejnej edycji Olimpiady;
  4. opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Rektorowi zmian regulaminu i programu olimpiady.
 9. Na posiedzeniach Prezydium podejmowane są uchwały dotyczące w szczególności:
  1. zatwierdzenia składów Komisji Konkursowych centralnych;
  2. przyznania nagród rzeczowych fundowanych przez Organizatora i Sponsorów;
  3. zatwierdzenie wzoru dyplomów ozdobnych wręczanych na zakończeniu Olimpiady;
  4. zatwierdzanie listy osób otrzymujących dyplomy;
  5. pozyskania sponsorów Olimpiady;
  6. zatwierdzenia składu Komitetów Okręgowych;
  7. przygotowania projektów zarządzeń Rektora AGH dotyczących Olimpiady.
 10. Komitet Główny podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu określonego odrębnym zarządzeniem Rektora, w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Głównego.
 11. Siedziba Komitetu Głównego jest określona w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie powołania Komitetu.
 12. Dane adresowe Komitetu Głównego:

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
e-mail: diament@agh.edu.pl
www.diament.agh.edu.pl

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK