Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"

 

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" - wersja do wydruku - PDF

§1. Podstawa prawna

1.Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” zwana dalej Olimpiadą jest organizowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 rokusprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zmianami) przez Akademię Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zwaną dalej Organizatorem.

2.Definicję olimpiady określa §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejówolimpiad (Dz. U. nr 13 poz. 125 z późn. zmianami ).

3.Zasady organizowania Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” określa Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

4.Zasady organizowania Olimpiady zostały zapisane w regulaminie. Komitet Główny Olimpiady ustala poniższy regulamin Olimpiady.

 

§2. Cele, warunki uczestnictwa i zakres Olimpiady

 

1.Celem Olimpiady jest zachęcenie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych: matematyki, fizyki, chemii i geografii, oraz lepsze przygotowanie jej do podjęcia studiów

2.Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

3.Uczestnikiem Olimpiady jest każda osoba wymieniona w § 2 pkt. 2, która w terminie zamieszczonym na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl prześle drogą korespondencji poleconej formularz zgłoszenia wraz z pracą w jednej z czterech dziedzin wiedzy wymienionych w §2 pkt. 4 na I etap

4.Olimpiada jest organizowana w czterech dziedzinach wiedzy: 
a) matematyka,
b) fizyka,
c) chemia,
d) geografia z elementami

5.Uczestnik Olimpiady może złożyć tylko jedną pracę z danej dziedziny. Większa liczba practej samej dziedziny dyskwalifikuje uczestnika z udziału.

6.Uczestnik ma prawo przystąpić równocześnie do każdej w wymienionych w §2 pkt. 4 dziedzin.

7.W każdej dziedzinie Olimpiada składa się z trójstopniowych zawodów o zasięgu ogólnopolskim: 
a) zawodów szkolnych – etap I,
b) zawodów okręgowych – etap II,
c) zawodów centralnych – etap III.

8.Zakres materiału wymaganego w trakcie zawodów Olimpiady określony jest na stronie www.diament.agh.edu.pl


§3. Zasady kwalifikacji do kolejnych etapów Olimpiady

 

1.Zawodami szkolnymi są sprawdziany umiejętności organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały 70% punktów możliwych do uzyskania na sprawdzianie umiejętnoś

2.Zawody okręgowe są organizowane w siedzibie AGH w Krakowie, Al. Mickiewicza 30 lubwybranych szkołach na podstawie porozumienia z AGH. Do zawodów centralnych zakwalifikowane zostaną te osoby, które w sprawdzianach umiejętności uzyskały 70% punktów możliwych do uzyskania w zawodach okręgowych.

3.Zawody centralne Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” są organizowane w siedzibie
Laureatami Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zostaną osoby, które uzyskały minimum 70% możliwych do zdobycia punktów w finałowym sprawdzianie w ramach zawodów centralnych.


§4. Szczegóły organizacyjne Olimpiady

1.Za organizację i przeprowadzenie zawodów wszystkich stopni Olimpiady odpowiada Komitet Główny powołany w imieniu AGH przez Rektora Akademii.

2.Za organizację Olimpiadyposzczególnych dziedzinach wiedzy wymienionych w §2 ust.4 odpowiadają zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. tych dziedzin.

3.Za bieżące prace organizacyjne Olimpiady nie zastrzeżone w niniejszym Regulaminie do wyłącznych zadań Komitetu Głównego odpowiada Prezydium Komitetu Głównego w składzie: Przewodniczący oraz zastępcy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych

4.Prezydium Komitetu Głównego na wniosek zastępcy Przewodniczącego Komitetu ds. danej dziedziny wiedzy powołuje osobę odpowiedzialną w zakresie tej dziedziny za ułożenie tematów zadań i pytań do zawodów poszczególnych stopni Olimpiady oraz szczegółowych zasad ich sprawdzania i poprawy. Skalę trudności zadań określa Komitet Główny. Tematy zadań i pytań oraz zasady sprawdzania i oceny zatwierdzają z-cy Przewodniczącego Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin.

5.Zadania oraz formularz zgłoszenia na I etap we wrześniu br. na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl zamieszcza Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady.

6.Na każdym etapie Olimpiady prace uczestników Olimpiady przed poprawą są kodowane.

7.Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez pracowników AGH i wskazanych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powołanych przez Prezydium Komitetu Głównego zgodnie z ustalonymi zasadami ich sprawdzania i oceny.

8.Na podstawie wyników prac uczestników Olimpiady sporządza się listy rankingoweposzczególnych dziedzinach wymienionych w §2 ust.4 ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do zawodów następnego stopnia Olimpiady. Listę tę zatwierdza
z-ca Przewodniczącego Komitetu ds. danej dziedziny dla zawodów szkolnych i okręgowych, a Komitet Główny dla zawodów centralnych.

9.O wynikach II i III etapu uzyskanych w Olimpiadzie zawiadamia się uczestników listami poleconymi wysyłanymi do Szkół lub pod prywatne adresy. W zawiadomieniu informuje się uczestnika o ilości zdobytych punktów i o tym, czy awansował do zawodów następnego stopnia Olimpiady.

10.Wyniki I stopnia i lista zakwalifikowanych osób do II etapu publikowane są na stronie www.diament.agh.edu.pl

11.Uczestnik ma obowiązek od momentu przesłania formularza zgłoszenia śledzić informacje pojawiające się na stronie internetowej www.diament.agh.edu.pl

12.Uczestnik ma prawo odwołać się na piśmie od decyzji z-cy Przewodniczącego Komitetu Głównego lub Komitetu Głównego w terminie 7 dni od daty ukazania się wyników na stronie www.diament.agh.edu.pl Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia procedury organizacji olimpiady. Odwołanie należy przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego). 

13.Odwołania rozpatruje dla zawodów szkolnych i okręgowych Prezydium Komitetu Głównego, a dla zawodów centralnych Komitet Główny i informuje osoby odwołujące się o podjętej decyzji listem poleconym na adres wypełniony w formularzu zgłoszenia. Decyzja ta jest ostateczna.

14.Wszystkie osoby biorące udział w Olimpiadzie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb Olimpiady zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926późniejszymi zmianami, oraz na zamieszczenie wyniku na stronie internetowej  Olimpiady www.diament.agh.edu.pl

§5. Organizacja zawodów szkolnych i okręgowych Olimpiady

 

1.Zawody szkolne Olimpiady odbywają się w miesiącach październik (X) – styczeń (I). 

2.Zawody okręgowe Olimpiady odbywają się w miesiącach styczeń (I) – marzec (III). 

3.Szczegółowy terminarz zawodów szkolnych i okręgowych ustala Prezydium Komitetu Głó

4.Zawody szkolne odbywają się indywidualnie.

 • Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
 • Zadania z zawodów realizowanych w trybie indywidualnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 • Rozwiązania zadań z zawodów szkolnych realizowanych indywidualnie uczeń przesyła sam do Komitetu Głównego.
 • Jeśli szkoła wyrazi chęć zaangażowania się w Olimpiadę może zebrać wszystkie prace wraz z formularzami zgłoszeń ze Szkoły i przesłać w 1 kopercie/paczce na adres Organizatora.
 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot,  imię, nazwisko, adres domowy uczestnika, klasę wraz z jej profilem, nazwę szkoły i jej adres.
 • Do pracy należy dołączyć wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady oraz jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza podpisany przez opiekuna prawnego.
 • Formularz  należy zszyć z pracą zszywaczem 1 zszywką  w lewym górnym rogu.
 • Pracę wraz ze zszytym formularzem zgłoszenia należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Formularz zgłoszenia wypełnia się dla każdego przedmiotu oddzielnie.
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań. Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych. 

 

5.Zawody okręgowe odbywają się w jednej lub kilku szkołach ponadgimnazjalnych województwa wybranych spośród tych, które zawarły porozumienie o współpracy z AGH, lub w siedzibie AGH w Krakowie.

Zawody okręgowe przeprowadzają Komisje powołane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady z udziałem i pod przewodnictwem nauczycieli akademickich AGH oraz z udziałem nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.


§6. Organizacja zawodów finałowych Olimpiady.

 

1.Zawody centralne Olimpiady odbywają się w siedzibie AGH w Krakowie w miesiącach marzec (III) – kwiecień (IV), w terminie wyznaczonym przez Prezydium Komitetu Głó

2.Zawody centralne przeprowadzają Komisje powołane przez Przewodniczącego Komitetu Głównego spośród pracowników AGH i nauczycieli szkół

3.Finaliści Olimpiady to wszyscy uczestnicy którzy przystąpili do III etapu Olimpiady.

4.Laureaci zawodów finałowych to finaliści którzy otrzymali co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskaniazawodach centralnych. Dzielą się oni na trzy kategorie w każdej z dziedzin określonych w §2 ust.4.:

 • pierwszych dziesięciu laureatów z listy rankingowej uzyskuje tytuł laureata pierwszego stopnia w danej dziedzinie,
 • kolejnych dziesięciu laureatów z listy rankingowej tytuł laureata drugiego stopnia w danej dziedzinie,
 • pozostali uzyskują tytuł laureata trzeciego stopnia Olimpiady w danej dziedzinie.


§7. Zaświadczenia

 

1.Komitet Główny Olimpiady wydaje laureatom zaświadczenia wg wzoru określonegorozporządzeniu Ministra właściwego dla spraw oświaty i wychowania.

§8. Nagrody

 

1.Nagrodami w Olimpiadzie są indeksy na wybrane kierunki studiów w AGH. Laureaci olimpiady stopnia centralnegoposzczególnych dziedzin  przyjmowani będą z pominięciem warunków rekrutacji na podstawie Uchwały Senatu AGH podejmowanej na okres 3 lat na podstawie art.169 pkt. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmianami). 

2.Przyjęcie na studia na podstawie wyniku olimpiady jest możliwe tylko raz i tylko w tej rekrutacji, która odbywa się w roku uzyskania świadectwa maturalnego, przy czym podstawą preferencji może być wynik olimpiady uzyskany zarów roku zdawania egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.

3.Warunkiem rozpoczęcia studiów i otrzymania indeksu jest dopełnienie wszystkich warunków formalnych i procedur rekrutacyjnych określonych w zasadach naboru na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w tym m. in. dokonanie rejestracjisystemie rekrutacyjnym AGH w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji na studia w AGH.

 §9. Dokumentacja

 

1.Komitet Główny Olimpiady prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń. 

2.Komitet Główny Olimpiady gromadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady, a w szczególności:

 • dokumentację w sprawie powołania Olimpiady,
 • prace pisemne uczestników zawodów trzeciego stopnia i z zawodów drugiego stopnia z ostatnich 2 lat,
 • informatory Olimpiady i tematy zadań,
 • listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali laureata do Olimpiady.


§10. Finanse

 

1.Organizację Olimpiady „O Diamentowy Indeks” finansuje się z funduszy

2.Plan finansowania Olimpiady sporządza Prezydium Komitetu Głównego, a zatwierdza Rektor AGH po zaopiniowaniu przez Komitet Głó

3.Rozliczenie kosztów Olimpiady za dany rok kalendarzowy sporządza Przewodniczący Komitetu Głównego. Po zaopiniowaniu przez Komitet Główny Olimpiady rozliczenie jest przedkładane do zatwierdzenia Rektorowi AGH.

4.Organizator Olimpiady nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegu uczestników Olimpiady ani ich opiekunów.


§11. Postanowienia końcowe

 

1.Zasady przyjmowania na studia laureatów Olimpiady określa Senat danej Uczelni zgodnieart.169 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmianami)

2.Adres Komitetu Głównego ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”:

Komitet Główny Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.