Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Procedura udziału uczestników w XVII edycji ODI AGH w roku szkolnym 2023/2024

Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w XVII Ogólnopolskiej Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH (ODI) prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji oraz załączania dokumentacji.

REJESTRACJA

 • Elektroniczna rejestracja uczestników na stronie www.diament.agh.edu.pl jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH (ODI).
 • Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników Olimpiady.
 • Uczestnik Olimpiady rejestrując się w formie elektronicznej powinien postępować zgodnie ze wskazówkami i komunikatami pojawiającymi się w Systemie Olimpiady.
 • Uczestnik Olimpiady może zarejestrować się tylko raz.
 • Wymyślone przez uczestnika w trakcie dokonywania rejestracji hasło pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników Olimpiady. Hasło musi zawierać min. 8 znaków w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne.
 • Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez uczestnika.
 • Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy PESEL, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, uczestnikowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na karcie „Olimpiada” w systemie e-Diament, który następnie należy umieścić na kartach pracy.
 • Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail.
 • Loginem do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez niego e-mail.
 • Każde kolejne wejście do systemu odbywa się poprzez Logowanie.
 • Wszystkie pytania, jakie uczestnik chce skierować do Organizatora Olimpiady, po dokonaniu rejestracji na każdym etapie Olimpiady odbywają się wyłącznie poprzez korespondencję w systemie e-Diament (zakładka Korespondencja).

PAKIET ZGŁOSZENIA

 • PAKIET ZGŁOSZENIA po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować i podpisać własnoręcznie wszystkie dokumenty. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na dokumentach wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
 • Podpisany PAKIET ZGŁOSZENIA należy zeskanować i zapisać na dysku swojego komputera: w formacie pliku pdf (Portable Document Format) pod nazwą: numer kodowy_pakiet (np. uczestnik o numerze 0034 nada nazwę pliku 0034_pakiet).
 • Zapisany na dysku swojego komputera przygotowany PAKIET ZGŁOSZENIA (np. 0034_pakiet.pdf) sprawdzić czy otwiera się w programie Acrobat Reader (program można pobrać na stronie internetowej: adobe.com).
 • Jeśli pakiet nie otwiera się, należy go ponownie zeskanować na innym urządzeniu i ponownie zapisać na dysku jako plik pdf.
 • Jeśli zeskanowany i zapisany na Twoim dysku PAKIET ZGŁOSZENIA otwiera się poprawnie w programie Acrobat Reader należy załączyć go do programu e-Diament.
 • Osoby z niepełnosprawnością dołączają do PAKIETU ZGŁOSZENIOWEGO aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności.
 • Pobranie PAKIETU ZGŁOSZENIA zablokuje możliwość zmian wszystkich danych osobowych oraz wybór kolejnych olimpiad, w związku z tym przed drukiem należy sprawdzić je dokładnie i zastanowić się, czy wybrane zostały wszystkie olimpiady, w których uczestnik chce wziąć udział.
 • Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a PAKIETEM ZGŁOSZENIA będą podstawą do wykluczenia kandydata z uczestnictwa w Olimpiadzie.

KARTA PRACY

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4 tzw. Kartach Pracy.
 • Rozwiązania należy wpisać w Kartę Pracy w kolejności zadań oraz numeracji stron znajdujących się w prawym górnym rogu.
 • Karty Pracy znajdują się do pobrania w systemie przy każdej olimpiadzie (matematyka, fizyka) – wersja pdf oraz edytowalna World z rozszerzeniem docx.
 • Nagłówków Kart Pracy nie wolno zmieniać ani modyfikować.
 • W nagłówku Kart Pracy należy wpisać ogólny numer rejestracyjny (kod bez litery) oraz sprawdzić, czy wpisany przedmiot pokrywa się, z którego przedmiotem praca dotyczy (sprawdzić, czy zastosowano właściwą kartę pracy).
 • Karty Pracy można wypełnić odręcznie lub komputerowo (elektronicznie).
 • Wypełnione komputerowo rozwiązaniami zadań Kartę Pracy należy zapisać na swoim dysku jako plik pdf  o nazwie: pierwsza litera przedmiotu_numer kodowy_karta (np. uczestnik z fizyki o numerze 1093 nada nazwę pliku F_1093_karta), a następnie załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.
 • Wypełnioną odręcznie Kartę Pracy należy zeskanować na swój komputer i zapisać jako plik pdf (np. F_1093_karta.pdf) na swój dysk. Plik sprawdzić czy otwiera się w programie Acrobat Reader (program można pobrać na stronie internetowej: adobe.com). Jeśli pakiet nie otwiera się, należy go ponownie zeskanować na innym urządzeniu i zapisać w programie jako plik pdf o nazwie jak wyżej a następnie ponownie sprawdzić. Poprawnie otwierający się plik załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.
 • Przy załączaniu Kart Pracy do systemu e-Diament należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

WYSYŁKA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy przesłać elektronicznie – postępując zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w systemie e-Diament.
 • Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku to 10MB.
 • Komunikat pojawiający się podczas załączania dokumentów jest automatyczny i potwierdza wyłącznie czynność poprawnego załączenia pliku w systemie e-Diament, ale nie informuje czy zawartość pliku jest poprawna.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po przesłaniu pakietu przez kandydata na AGH. Należy śledzić w systemie e-Diament status jaki uzyskała przesyłka.
 • Status zweryfikowanego dokumentu pojawi się jako:
  • Załączono prawidłowy pakiet zgłoszeniowy
  • Załączono prawidłową kartę pracy
  • Załączono nieprawidłowy pakiet zgłoszeniowy
  • Załączono nieprawidłową kartę pracy

Z UDZIAŁU W OLIMPIADZIE DYSKWALIFIKUJE:

 • karty pracy bez numeru identyfikacyjnego;
 • brak przesłanego w terminie formularza zgłoszenia;
 • formularz zgłoszenia niepodpisany lub bez wymaganego podpisu opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich;
 • brak własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszenia i zgodach (wklejony obrazek jako podpis lub podpis napisany czcionką z edytora tekstowego jest nieakceptowalny);
 • brak wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych;
 • niezgodny format pliku (pliki w innym formacie niż wskazany w Systemie e-Diament lub spakowane Pakerami typu: ZIP, ARJ, LHA, RAR, ACE, TAR, GZ, TGZ, UC2, itp.);
 • załączone zdjęcie pakietu zgłoszenia i/lub kart pracy zamiast zeskanowanych dokumentów do wymaganego formatu;
 • karty pracy z różnych przedmiotów zeskanowane do jednego pliku;
 • karty pracy niezeskanowane w kolejności numeracji;
 • puste, nieczytelne lub niemożliwe do otwarcia przez Organizatorów pliki;
 • przesłanie karty pracy po terminie;
 • przesłane na innych formularzach niż zamieszczone w Systemie e-Diament.

KWALIFIKACJA:

Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK