Ogólnopolska Olimpiada
O Diamentowy Indeks AGH

al. A. Mickiewicza 30
30-059, Kraków

e-mail: diament@agh.edu.pl
tel. +48 12 617-32-63

Procedura postępowania dot. przebiegu II etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH

Poniżej prezentujemy procedury obowiązujące w trakcie II etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH.

Procedury wspólne

 1. Do egzaminu w trakcie II etapu może przystąpić uczestnik Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH (ODI) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję.
 2. Uczestnicy niepełnoletni mogą być przyprowadzani do ośrodka ODI i z niego odbierani przez opiekunów prawnych. W drodze do i z ośrodka opiekunowie i uczestnicy są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Organizatorzy Olimpiady nie wymagają obecności rodzica/opiekuna w przypadku uczestników, którzy mają rocznikowo co najmniej 15 lat.
 3. Opiekunowie uczestników niepełnoletnich zobowiązani są samodzielnie zorganizować sobie czas oczekiwania na uczestnika Olimpiady. W Ośrodkach znajduje się sala, w której opiekun może zaczekać na zakończenie egzaminu.
 4. Uczestnicy pełnoletni przychodzą do ośrodka ODI samodzielnie. Uczestnicy pełnoletni są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Uczestnicy Olimpiady oraz pracownicy Komisji Konkursowych przebywając w przestrzeni wspólnej szkoły, zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli wdrożonymi przez Ośrodek.
 6. Po wejściu do budynku szkoły należy podejść do stolika rejestracji uczestników.
 7. Korzystanie z posiłków przez osoby oczekujące na kolejny egzamin w danym dniu powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.
 8. Wszelkie zmiany związane z bezpieczeństwem sanitarnym Ośrodka wprowadza i nadzoruje  Przewodniczący Komitetu Okręgowego.
 9. Personel oraz uczestnicy Olimpiady mają obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez Przewodniczącego Komitetu Okręgowego oraz osoby przez niego wskazane.

Dla uczestników

 1. Uczestnicy ODI winni korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, kreślarskich.
 2. Gadżety i materiały promujące AGH uczestnicy Olimpiady po egzaminie zabierają ze sobą.
 3. Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Na sali, podczas egzaminu z poszczególnych przedmiotów można używać:
  • na matematyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla,
  • na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego,
  • na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego tekstowego, ołówka, linijki, cyrkla,
  • na geografii z elementami geologii – długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego.
 5. Zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartwatchami, tabletami oraz wszelkimi innymi urządzeniami elektronicznymi umożliwiającymi komunikację na odległość.
 6. Posiadane telefony komórkowe należy wyłączyć, schować do plecaka, a zamknięty plecak ustawić przy stoliku. W razie konieczności sięgnięcia do plecaka np. po lek, uczestnik powinien podnieść rękę i poczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
 7. Zabronione jest korzystanie z tablic matematycznych/ fizycznych/ chemicznych/ geograficznych.
 8. W czystopisie nie wolno używać koloru czerwonego, korektora, ani ołówka (ołówka można użyć wyłącznie do wykonania rysunku). Zapisy ołówkiem (z wyjątkiem rysunków) nie będą przez komisję oceniane.
 9. Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe od momentu zakończenia instruktarzu organizacyjnego i rozdania zadań.

Przygotowanie sal

 1. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal egzaminacyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników itp.
 2. Przed każdym egzaminem należy dokładnie przewietrzyć sale.
 3. Gadżety i materiały promujące AGH przeznaczone dla uczestnika Olimpiady należy przed egzaminem położyć z boku biurka uczestnika.
 4. Do pracy w komisjach mogą przystąpić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję.
 5. Przewodniczący Ośrodka Okręgowego zobowiązany jest do zebrania od członków Komitetu Okręgowego oraz Komisji Konkursowych „Oświadczeń o Pokrewieństwie”.
 6. Postanowienia powyższe mają zastosowanie do XVII Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH od momentu ogłoszenia.

OLIMPIADA OBJĘTA JEST PATRONATAMI


MeN
Małopolska
CBK