Zadania z chemii

Uczestnik Olimpiady będzie miał możliwość wypełnienia testu do którego zostanie przekierowany z systemu elektronicznej rejestracji na platformę e-learningową AGH. Login i hasło do platformy e-learningowej są takie same, jak do systemu elektronicznej rejestracji.

Uczestnik Olimpiady rozwiązuje test 30 pytań jednokrotnego wyboru udostępniony na platformie e-learningowej AGH.

Test będzie zawierał pytania teoretyczne jak i zadania obliczeniowe, dlatego też zalecane jest posiadanie kartki, przyborów do pisania oraz kalkulatora wielofunkcyjnego. 

Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu.

Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie.

Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu. 

Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu.

Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 18-20.10.2017.

Niezależnie od tego uczestnik ma obowiązek przesłania pocztą wydrukowanego formularza zgłoszenia do Komitetu Głównego w terminie do 27.10.2017 r. Formularz należy wydrukować z indywidualnego konta elektronicznego i podpisać własnoręcznie. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza, dokument ten musi zostać podpisany  również przez opiekuna prawnego.

Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań na teście, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.

ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH:

1. Chemia związków manganu. Związki manganu w analizie chemicznej
2. Analiza jakościowa kationów: Ni2+, Co2+, Cr3+, Al3+, Mn2+, Zn2+, Fe3+
3. Roztwory buforowe - otrzymywanie, zasada działania, reakcje
4. Termochemia - obliczanie entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa i energii wiązań
5. Kwasy karboksylowe i ich pochodne