Komitet Główny Olimpiady

Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

powołuję Komitet Główny Olimpiady w składzie:

 • dr Jerzy Stochel - przewodniczący
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • prof. dr hab. inż. Marta Radecka - z-ca przewodniczącego ds. chemii
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • dr Marzenna Pytel - Kudela - z-ca przewodniczącego ds. matematyki
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • prof. dr hab. Janusz Wolny - z-ca przewodniczącego ds. fizyki
  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • dr inż.  Janusz Herzig - z-ca przewodniczącego ds. geografii z elementami geologii
  (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 • dr inż. Monika Dekster - z-ca przewodniczącego ds. Informatyki,
  (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH)
 • mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych
  (Dział Nauczania AGH)
 • mgr Romuald Borkowski - członek
  (fizyka, II Liceum Ogólnokształcące Suwałki)
 • dr inż. Robert Kaczmarczyk - członek,
  (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 • mgr Monika Kowalska - członek
  (Dział Nauczania AGH)
 • dr hab. Rafał Kalinowski - członek
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • dr inż. Radosław Klimek - członek,
  (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH)
 • mgr Marzena Krzysztoń - członek,
  (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Agnieszka Łącz - członek
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • prof. dr hab. Andrzej Małecki - członek
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • mgr Magdalena Liwora - członek
  (matematyka, XIII Liceum Ogólnokształcące Kraków)
 • mgr Marzena Prażuch - członek
  (geografia, I Liceum ogólnokształcące Pińczów)
 • Lucjan Pytlik - członek
  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
 • mgr inż. Elżbieta Ramatowska - członek
  (chemia, Zespół Szkół Chemicznych i XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

Siedzibą Komitetu Głównego jest Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 5/2016 Rektora AGH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.


Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka