Komitet Główny Olimpiady

Zarządzenie nr 33/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Na  podstawie  art.  23  ust.  1  ustawy  z  dnia  20 lipca  2018r. –Prawo  o  szkolnictwie wyższym inauce (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spotu zdnia 29stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu  przeprowadzania konkursów,  turniejów  iolimpiad (Dz.U. 13 poz. 125 z późn. zm.),zarządzam co następuje:

§1

powołuję Komitet Główny Olimpiady w składzie:

 • dr Jerzy Stochel – przewodniczący (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • dr hab. inż. Ewa Drożdż – z-ca przewodniczącego ds. chemii (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • dr Marzenna Pytel-Kudela – z-ca przewodniczącego ds. matematyki (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • prof. dr hab. Janusz Wolny – z-ca przewodniczącego ds. fizyki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
 • dr inż. Robert Kaczmarczyk – z-ca przewodniczącego ds. geografii z elementami  geologii (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 • dr inż. Monika Dekster – z-ca przewodniczącego ds. informatyki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH)
 • dr inż. Tomasz Pełech-Pilichowski – z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych (Centrum Rekrutacji AGH)
 • dr inż. Paweł Armatys – członek (fizyka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
 • mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec – członek (Centrum Rekrutacji AGH)
 • mgr Romuald Borkowski – członek (fizyka, II Liceum Ogólnokształcące, Suwałki)
 • dr hab. Rafał Kalinowski – członek (matematyka, Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 • mgr Monika Kowalska – członek (Dział Nauczania AGH)
 • dr Joanna Klich-Kafel – członek (chemia, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • dr inż. Agnieszka Łącz – członek (chemia, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • mgr Magdalena Liwora  – członek (matematyka, XIII Liceum Ogólnokształcące Kraków)
 • mgr Marzena Prażuch – członek (geografia, I Liceum Ogólnokształcące, Pińczów)
 • dr  Łucjan Pytlik – członek (fizyka, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH)
 • prof. dr hab. inż. Marta Radecka – członek (chemia, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 • mgr inż. Elżbieta Ramatowska – członek (chemia, Zespół Szkół Chemicznych i XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

 

Siedzibą Komitetu Głównego jest Centrum Rekrutacji Akademii Górniczo-Hutniczej, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 33/2018 Rektora AGH z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.


Rektor AGH
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka