Zadania edycji 2015/2016 PDF Drukuj Email

 

Informujemy, że rozpoczęła się kolejna, IX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH". Prace z rozwiązaniami zadań z matematyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii wraz z formularzem zgłoszenia należy przesłać listem poleconym do 23 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

 

Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"

Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

 

Zgodnie z §5  Regulaminu Olimpiady pkt. 4. Zawody szkolne odbywają się indywidualnie. 

 • Uczniowie przystępują do zawodów dobrowolnie.
 • Zadania z zawodów realizowanych w trybie indywidualnym uczniowie rozwiązują samodzielnie, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli) w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 • Rozwiązania zadań z zawodów szkolnych realizowanych indywidualnie uczeń przesyła sam do Komitetu Głównego.
 • Jeśli szkoła wyrazi chęć zaangażowania się w Olimpiadę może zebrać wszystkie prace wraz z formularzami zgłoszeń ze Szkoły i przesłać w 1 kopercie/paczce na adres Organizatora.
 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, adres domowy uczestnika, klasę wraz z jej profilem, nazwę szkoły i jej adres.
 • Do pracy należy dołączyć wypełniony komputerowo formularz zgłoszenia wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady oraz jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza podpisany przez opiekuna prawnego.
 • Formularz należy zszyć z pracą zszywaczem 1 zszywką w lewym górnym rogu.
 • Pracę wraz ze zszytym formularzem zgłoszenia należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Formularz zgłoszenia wypełnia się dla każdego przedmiotu oddzielnie.
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Nie jest konieczne rozwiązywanie wszystkich zadań. Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale jeśli uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie.


Zadania pierwszego etapu edycji 2015/2016:

 

 

Zadania drugiego etapu edycji 2015/2016:

Zadania trzeciego etapu edycji 2015/2016: