Komitet PDF Drukuj Email

 

ZARZĄDZENIE NR 18/2010

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”
Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz pkt. 8 załącznika do Uchwały nr 4/2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie organizowania przez AGH ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” zarządzam co następuje:


§1powołuję Komitet Główny Olimpiady w składzie:

1. dr Jerzy Stochel - przewodniczący
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

2. dr inż. Janusz Herzig - z-ca przewodniczącego ds. geografii z elementami geologii
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

3. dr Marzenna Pytel-Kudela - z-ca przewodniczącego ds. matematyki
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

4. prof. dr hab. Andrzej Małecki - z-ca przewodniczącego ds. chemii
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

5. prof. dr hab. Janusz Wolny - z-ca przewodniczącego ds. fizyki
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

6. mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - członek
(Dział Nauczania AGH)

7. dr inż. Aleksandra Borecka - członek
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

8. mgr Romuald Borkowski - członek
(fizyk, II Liceum Ogólnokształcące Suwałki)

9. mgr Teresa Główka - członek
(Dział Nauczania AGH)

10. dr Rafał Kalinowski - członek
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

11. mgr Aleksandra Matukin - członek
(Dział Nauczania AGH)

12. mgr Magdalena Liwora - członek
(matematyk, XIII Liceum Ogólnokształcące Kraków)

13. mgr Marzena Prażuch - członek
(geograf, I Liceum ogólnokształcące Pińczów)

14. dr Lucjan Pytlik - członek
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

15. dr hab. inż. Marta Radecka - członek
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

16. mgr inż. Elżbieta Ramatowska - członek
(chemik, Zespół Szkół Chemicznych i XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

Siedzibą Komitetu Głównego jest Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.§2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.§3Traci moc Zarządzenie nr 16/2007 Rektora AGH z dn. 30 marca 2007 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

Rektor

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś