Komitet PDF Drukuj Email

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

z dnia 29 stycznia 2016 roku.

 

w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

 

            Na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spotu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) oraz pkt. 8 załącznika do Uchwały nr 4/2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie organizowania przez AGH ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” zarządzam co następuje:

§1

powołuję Komitet Główny Olimpiady w składzie:

 1. dr Jerzy Stochel - przewodniczący
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 2. prof. dr hab. inż. Marta Radecka - z-ca przewodniczącego ds. chemii
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 3. dr Marzenna Pytel - Kudela - z-ca przewodniczącego ds. matematyki
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 4. prof. dr hab. Janusz Wolny - z-ca przewodniczącego ds. fizyki
  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 5. dr inż.  Janusz Herzig - z-ca przewodniczącego ds. geografii z elementami geologii
  (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 6. mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych
  (Dział Nauczania AGH)
 7. dr inż. Aleksandra Borecka - członek
  (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
 8. mgr Romuald Borkowski - członek
  (fizyka, II Liceum Ogólnokształcące Suwałki)
 9. mgr Monika Kowalska - członek
  (Dział Nauczania AGH)
 10. dr hab. Rafał Kalinowski - członek
  (Wydział Matematyki Stosowanej AGH)
 11. dr inż. Agnieszka Łącz - członek
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 12. prof. dr hab. Andrzej Małecki - członek
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
 13. mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska- członek
  (Dział Nauczania AGH)
 14. mgr Magdalena Liwora - członek
  (matematyka, XIII Liceum Ogólnokształcące Kraków)
 15. mgr Marzena Prażuch - członek
  (geografia, I Liceum ogólnokształcące Pińczów)
 16. Lucjan Pytlik - członek
  (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 17. mgr inż. Elżbieta Ramatowska - członek
  (chemia, Zespół Szkół Chemicznych i XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

Siedzibą Komitetu Głównego jest Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3

Traci moc Zarządzenie nr 18/2010 Rektora AGH z dn. 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Głównego Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

            Rektor

          prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

powołuję Komitet Główny Olimpiady w składzie:

1.     dr Jerzy Stochel                                  - przewodniczący
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

2.     prof. dr hab. inż. Marta Radecka          - z-ca przewodniczącego ds. chemii
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

3.     dr Marzenna Pytel-Kudela                   - z-ca przewodniczącego ds. matematyki
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

4.     prof. dr hab. Janusz Wolny                  - z-ca przewodniczącego ds. fizyki
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

5.     dr inż.  Janusz Herzig                          - z-ca przewodniczącego ds. geografii z elementami geologii
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

6.     mgr inż. Elżbieta Barcikowska-Chromiec - z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych
(Dział Nauczania AGH)

7.     dr inż. Aleksandra Borecka                  - członek
(Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

8.     mgr Romuald Borkowski                     - członek
(fizyka, II Liceum Ogólnokształcące Suwałki)

9.     mgr Monika Kowalska                          - członek
(Dział Nauczania AGH)

10.   dr hab. Rafał Kalinowski                      - członek
(Wydział Matematyki Stosowanej AGH)

11.   dr inż. Agnieszka Łącz                         - członek
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

12.   prof. dr hab. Andrzej Małecki               - członek
(Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

13.   mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska  - członek
(Dział Nauczania AGH)

14.   mgr Magdalena Liwora                        - członek
(matematyka, XIII Liceum Ogólnokształcące Kraków)

15.   mgr Marzena Prażuch                                     - członek
(geografia, I Liceum ogólnokształcące Pińczów)

16.   dr  Lucjan Pytlik                                  - członek
(Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

17.   mgr inż. Elżbieta Ramatowska                        - członek
(chemia, Zespół Szkół Chemicznych i XXVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie)

Siedzibą Komitetu Głównego jest Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30 w Krakowie.