10.09.2018

Wybór zakresu XII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Matematyka, informatyka, fizyka, geografia z elementami geologii:

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, telefon uczestnika olimpiady oraz numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji.
 • Rozwiązane zadania I etapu uczeń przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 23.10.2018 r. Do pracy należy dołączyć wydrukowane z indywidualnego konta elektronicznego dokumenty zgłoszenia (formularz, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną) podpisane własnoręcznie przez uczestnika olimpiady. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza na zgłoszeniu swój podpis również musi złożyć opiekun prawny.
 • Formularz zgłoszenia umieszcza się jako 1 stronę następnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną, a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej”, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Prace przesłane w innej formie (informacja wyżej - np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.

Chemia:

 • Uczestnik Olimpiady rozwiązuje test 30 pytań jednokrotnego wyboru udostępniony na platformie e-learningowej AGH.
 • Test będzie zawierał pytania teoretyczne jak i zadania obliczeniowe, dlatego też zalecane jest posiadanie kartki, przyborów do pisania oraz kalkulatora wielofunkcyjnego.
 • Uczestnik Olimpiady będzie miał możliwość wypełnienia testu po zalogowaniu się na platformie e-learningowej AGH (login i hasło zostaną przypisane w trakcie elektronicznej rejestracji uczestników).
 • Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu.
 • Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie.
 • Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu.
 • Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu.
 • Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 24-26.10.2018 r.
 • Niezależnie od tego uczestnik ma obowiązek przesłania pocztą wydrukowanego formularza wraz z zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną do Komitetu Głównego w terminie do 23.10.2018 r.
 • Dokumenty należy wydrukować z indywidualnego konta elektronicznego i podpisać własnoręcznie. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania dokumentów, pakiet  ten musi zostać podpisany  również przez opiekuna prawnego.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań na teście, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.
 • ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH:
  1. Równowagi w roztworach elektrolitów - strącanie osadów, iloczyn rozpuszczalności.
  2. Analiza jakościowa anionów: CO32-, CrO42-, Cr2O72-, Cl-, Br-, I-, SCN-, CH3COO-.
  3. Miareczkowanie w układzie mocny kwas - mocna zasada. Krzywe miareczkowania, dobór wskaźników do wyznaczenia punktu końcowego miareczkowania.
  4. Trwałość jąder atomowych. Zjawisko promieniotwórczości.
  5. Właściwości i reaktywność alkoholi i fenoli.