22.06.2021

Stypendium z własnego funduszu na stypendia dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2021/22


Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium z własnego funduszu na stypendia dla laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2021/22.

W ubiegłym roku akademickim Prorektor ds. Studenckich AGH przyznał laureatom i finalistom I stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, zrekrutowanym na studia w AGH, stypendia w wysokości 300 zł/miesiąc/10 miesięcy oraz 4 jednorazowe stypendia w wysokości 300 zł. Jednorazowe stypendium było przyznawane w przypadku uzyskania tytułu poniżej finalisty I stopnia.

Zasady ubiegania się o stypendium

1. Stypendium może otrzymać student który:
a) został przyjęty na studia w AGH w roku zdania egzaminu maturalnego,
b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty stopnia centralnego.

2. Stypendium jest jednorazowe.

3. Proponowana wysokość stypendium jest uzależniona od uzyskanego tytułu i wynosi w roku akademickim 2021/22:
•    laureat I stopnia – 2 000 zł,
•    laureat II stopnia – 1 500 zł,
•    laureat III stopnia – 1 000 zł,
•    finalista stopnia centralnego – 500 zł.

4. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 11 października w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127).

5. Wzór wniosku o stypendium z własnego funduszu na stypendia dla laureatów i finalistów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH 

6. Wypłata stypendium do 10 listopada 2021 roku, na konto bankowe wskazane we wniosku.

7. Stypendium z WFnS dla laureatów i finalistów Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH można otrzymać niezależnie od Stypendium Rektora.

8. Osiągnięcia przedstawione we wniosku nie sumują się. W przypadku uzyskania kilku tytułów (finalisty/laureata), stypendium jest przyznawane za jeden, najwyższy tytuł.