04.07.2020

Sprawozdanie z realizacji XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


II etap Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2019/2020 w Krakowie. Fot: Andrzej Janus

Uczestnicy II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2019/2020 w I LO w Pińczowie. Fot. Tomasz Pietrzykowski

W roku akademickim 2019/2020 XIII Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” była organizowana w pięciu dziedzinach: matematyka, fizyka, chemia, geografia z elementami geologii oraz informatyka.

W każdej z dziedzin Olimpiada składała się z trójstopniowych zawodów: szkolnych, okręgowych i centralnych. Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie Olimpiady w zakładce Dokumenty.

Celem Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” jest pogłębienie wiedzy z zakresu ww. dziedzin oraz stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży zdolnej, rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji z wyżej wymienionych dziedzin i zdobywanie nowych umiejętności, a następnie kształtowanie tych umiejętności i podejmowania decyzji na ich podstawie, rozwijanie zamiłowania powyższymi dziedzinami. Ponadto priorytetem jest promowanie młodzieży i odkrywanie talentów w obszarze nauk technicznych, zachęcenie do studiowania w uczelniach technicznych, a także lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, wzrostu roli wiedzy i informacji przy coraz szybszym postępie naukowo-technicznym.

Zdobyte doświadczenie i wiedza ma sprzyjać mobilności geograficznej i zawodowej, uczyć zastosowań nowych technik i technologii, a także zaspokajać wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności przyszłych pracowników. Zadaniem Organizatorów Olimpiady jest wspomaganie nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego i olimpiad oraz wzbogacanie wiedzy obu grup, wspierając tym samym funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. Intencją AGH jest także ułatwianie i partycypowanie w działaniach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

XIII edycję Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zorganizowano pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

I etap - szkolny - trwał od 15.09.2019 r. do  22.10.2019 r. Deklarację elektroniczną złożyło 3802 osoby, z czego pracę przesłało 2751 uczniów szkół ponadpodstawowych. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 2290 osób.

Współorganizatorami II etapu Olimpiady – okręgowego – było AGH i 11 szkół średnich:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej przy ul. Narewskiej 11 w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza 1 w Iławie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk"  przy ul. Kościuszki 28 w Nowej Soli,
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Pile,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zygmunta Podhorskiego przy ul. Kościuszki 36 w Suwałkach,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja przy ul. Nowy Świat 2 w Pińczowie,
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego 10 w Przemyślu,
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica przy Placu Zillingera 1 w Sosnowcu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego przy al. Kopernika 1 w Piotrkowie Trybunalskim,
 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika przy ul. Piotra Skargi 2 w Krośnie,
 • I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Akademickiej 1 i 1H w Zamościu.

   

  Egzamin z ww. dziedzin został przeprowadzony w dniach 01.02 i 02.02.2020 r.
  W roku 2019/2020 zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Covid – 19 etap centralny XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” został odwołany. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady otrzymują tytuł finalisty tym samym nie wyłania się laureatów olimpiady.

  Podział na finalistów poszczególnych stopni odbył się zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu i organizacji XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Ogółem tytuł finalisty uzyskało 611 osób: 317 z matematyki, 168 z fizyki, 23 z chemii, 81 z geografii z elementami geologii i 22 z informatyki.

  Zasady przyjmowania finalistów olimpiad na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w AGH w roku akademickim 2020/2021 określi Uchwała Senatu AGH.

  W trakcie II etapu Olimpiady uczestnikom i nauczycielom rozdano ulotki o AGH oraz gadżety z logo AGH i olimpiady (parasole, zestawy notes i długopis, worki materiałowe, zestawy długopis i ołówek automatyczny) oraz książki z rozwiązaniami zadań z poprzednich lat z olimpiad z matematyki, fizyki i chemii.

  W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce i powszechną kwarantanną planowane na 5 czerwca zakończenie XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, nie odbyło się.

  Na podstawie Uchwały 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2019 z późniejszymi zmianami Uczelnia zaoferowała laureatom i finalistom Olimpiady przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, zapewniając im tym samym możliwość dalszego rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

  Założone cele Olimpiady zostały zrealizowane. Olimpiada uczy uczniów rozwiązywać na pozór skomplikowane zadania i rozwijać kreatywne myślenie, podnosi poziom wiedzy. Nieodpłatne materiały, książki z rozwiązaniami zadań z ubiegłych lat przekazywane nauczycielom stanowią pomoc naukowo-dydaktyczną. Nauczyciel może je wykorzystać do prowadzenia zajęć już od pierwszych klas szkoły ponadpodstawowej nie tylko przy przygotowaniu uczniów do olimpiad czy studiów na różne uczelnie techniczne, ale jako materiał dodatkowy na kółkach dokształcających, wyrównawczych i rozwijających ponadprzeciętne zdolności oraz wiedzę swoich podopiecznych.

  Nasza inicjatywa wspiera  uczniów szkół średnich, pozwala zainteresowanym sprawdzić swoją wiedzę, oraz znacznie ją poszerzyć. Ułatwia zdobycie nowych umiejętności. Dzięki temu szkoła średnia oferuje swoim kandydatom wyższy poziom przekazywanej wiedzy, daje możliwość uzyskania lepszych wyników na egzaminie maturalnym, a uczelnie zyskują lepiej przygotowanych kandydatów. Udział ucznia w olimpiadzie, poszerza jego horyzonty, zapewnia bezpośredni kontakt z  uczelnią wyższą, wyszukiwanymi  informacjami w Internecie oraz podawanymi bezpośrednio na indywidualnym koncie uczestnika oraz na rozmowy forach stanowią podstawę do podnoszenia kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z mediów, kształtowania etycznych postaw i wychowania w duchu ogólnie przyjętych wartości, są bazą do promowania społecznie akceptowalnych zachowań i wartości w komunikacji interpersonalnej oraz różnego typu mediach.

  Rozkład ilościowy uczestników Olimpiady z uwzględnieniem dziedzin został przedstawiony w poniższej tabeli.

  Tabela 1: Uczestnicy XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akad. 2019/2020.

  Liczba uczestników Olimpiady   

  Rok akad.

  Etap

  Matematyka

  Fizyka

  Chemia

  Geografia z elementami geologii

  Informatyka

  Ogółem

  2019/2020

  I

  1356

  520

  228

  474

  173

  2751

   II

  1222

  457

  110

  456

  45

  2290

   III

  317

  168

  23

  81

  22

   611

  Finaliści

  317

  168

  23

  81

  22

  611