11.09.2020

Rejestracja uczestników XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2020/2021


Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" (ODI).
 • Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz.
 • Rejestracja dla kandydatów ODI odbywa się wyłącznie dla uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Uczestnik Olimpiady może pisać pracę z dowolnej liczby przedmiotów.
 • Wymyślone przez kandydata w trakcie dokonywania rejestracji hasło pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników Olimpiady, musi ono zawierać min. 8 znaków w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne.
 • Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy PESEL, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na karcie „Olimpiada” w systemie e-Diament, który następnie należy umieścić na kartach pracy.
 • Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail.
 • Login do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez uczestnika e-mail.

PAKIET/ZGŁOSZENIE

 • „Formularz zgłoszenia”, "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych", "Zgoda na udział w olimpiadzie i przetwarzanie danych osobowych”, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowo "Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych" nazywamy pakietem lub zgłoszeniem.
 • Osoby z niepełnosprawnością dołączają do pakietu zgłoszeniowego aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności.
 • Zgłoszenie po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować.
 • Wydrukowane zgłoszenie uczestnik Olimpiady podpisuje własnoręcznie. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na dokumentach wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
 • Pakiet - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w olimpiadzie wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, a dla osób niepełnosprawnych ze zgodą na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, należy zeskanować i zapisać na dysku swojego komputera w pliku pdf.
 • Zeskanowany i zapisany na swoim dysku Pakiet należy załączyć do programu e-Diament
 • Należy pamiętać aby przed wydrukiem pakietu z systemu, wydrukować i załączyć do systemu e-Diament zeskanowane do pliku pdf Karty Pracy lub od razu załączyć do systemu e-Diament  zapisane w pliku pdf Karty Pracy  wybranych przez siebie przedmiotów.
 • Druk formularza zablokuje możliwość zmian wszystkich danych osobowych oraz wybór kolejnych olimpiad, w związku z tym przed drukiem należy sprawdzić je dokładnie i zastanowić się, czy wybrane zostały wszystkie olimpiady, w których uczestnik chce wziąć udział
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po załączeniu Pakietu oraz kart pracy przez kandydata.
 • Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia będą podstawą do wykluczenia kandydata z uczestnictwa w Olimpiadzie.

KARTY PRACY

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4 tzw. Kartach Pracy.
 • Należy zwrócić uwagę aby rozwiązania zadań wpisać w Kartę Pracy w kolejności numeracji znajdującej się w prawym górnym rogu.
 • Karty Pracy znajdują się do pobrania w systemie przy każdej olimpiadzie (matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii) – wersja pdf oraz edytowalna World 2016.
 • Nagłówków Kart Pracy nie wolno zmieniać ani modyfikować.
 • W nagłówku Kart Pracy należy wpisać ogólny numer rejestracyjny (kod bez litery) oraz sprawdzić czy wpisany przedmiot pokrywa się z przedmiotem którego praca dotyczy (sprawdzić czy zastosowano właściwą kartę pracy).
 • Karty Pracy można wypełnić odręcznie lub komputerowo (elektronicznie).
 • Wypełnione komputerowo rozwiązaniami zadań Karty Pracy należy zapisać na swoim dysku jako plik pdf, a następnie załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.
 • Wypełniony odręcznie plik Karty Pracy należy zeskanować na swój komputer, zapisać jako plik pdf na swój dysk i tak powstały plik załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.
 • Uwaga: Kartę Pracy z olimpiady załączyć można tylko jeden raz!

WYSYŁKA DOKUMENTÓW

 • Z uwagi na COVID-19 rozwiązania zadań oraz pakiet zgłoszenia należy przesłać elektronicznie poprzez system e-Diament.
 • W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie dokumentacji pocztą.
 • W tej sytuacji Karty Pracy należy przesłać (w zapakowanej przezroczystej koszulce z zawieszką do segregatora po lewej stronie i możliwością od góry wysunięcia pracy) zgodnie z §7 punktu 6 Regulaminu ODI. Czynności te powtarzamy dla każdego przedmiotu (§6 ust. 4 pkt. 1, 2 i 4) wybranego przez uczestnika.
 • Prawidłowo zapakowany pakiet w kopertę A4 zawiera:
  1)    formularz zgłoszenia i zgody zapakowane w przezroczystą koszulkę,
  2)    Karty Pracy - pracę z przedmiotu matematyka zapakowaną w przezroczystą koszulkę,
  3)    Karty Pracy - pracę z przedmiotu fizyka zapakowaną w przezroczystą koszulkę,
  4)    Karty Pracy  - pracę z przedmiotu geografia z elementami geologii zapakowaną w przezroczystą koszulkę.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po przesłaniu pakietu przez kandydata na AGH. Należy śledzić w systemie e-Diament status jaki uzyskała przesyłka.
 • Pakiet - zgłoszenie i prace uczestnik przesyła listem poleconym samodzielnie lub poprzez  szkołę na adres Organizatora Olimpiady.
 • Uczestnik ma prawo do przesłania zgłoszenia i pracy za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub  zagranicznym, zwanego dalej „pocztą”, jednakże z uwagi na COVID-19 wymagane jest przesłanie zgłoszenia i pracy elektronicznie.

Matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii

 • Uczestnicy Olimpiady z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii, pracę wraz ze zgłoszeniem przesyłają w okresie od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r do godz. 24.00 włącznie – decyduje data i godzina wysyłki elektronicznej/ stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r. do godz. 24.00 włącznie.

Chemia

 • Uczestnicy Olimpiady z chemii potwierdzają chęć udziału w olimpiadzie z przedmiotu chemia zaznaczając odpowiedni checkbox, zaś podpisane i zeskanowane do pliku pdf swoje  zgłoszenie przesyłają w okresie od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r godz. 24.00 włącznie – decyduje data stempla pocztowego/godzina wysyłki elektronicznej. Rejestracja elektroniczna trwa od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r. do godz. 24.00 włącznie.
 • Uczestnicy z przedmiotu chemia swoją pracę wykonają na platformie e-learningowej po zalogowaniu się na swoje konto w dniach 21.10.2020 r. do 23.10.2020 do godz. 24.00 r. Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu. Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie. Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu. Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu. Uwaga – nie można cofnąć formularza do wcześniejszego zadania.

Informatyka

 • Uczestnicy Olimpiady z informatyki potwierdzają chęć udziału w olimpiadzie z przedmiotu informatyka zaznaczając odpowiedni checkbox  swoje podpisane i zeskanowane do pliku pdf zgłoszenie przesyłają w okresie w okresie od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r godz. 24.00 włącznie – decyduje data i godzina wysyłki elektronicznej/ stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 14.09.2020 r. do 20.10.2020 r. do godz. 24.00 włącznie. Uczestnik olimpiady z przedmiotu informatyka rozwiązuje w dniach 21.10.2020 r. do 23.10.2020 do godz. 24.00 r. zestaw zadań programistycznych udostępniony na platformie OIOIOI Katedry Informatyki AGH. Zadania dostępne będą przez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się (login i hasło ustalone przy rejestracji). Po rozwiązaniu zadań, za jej pośrednictwem, należy przesłać rozwiązania. Wprowadzanie rozwiązań odbywa się przez platformę. W dniach 08.10-18.10.2020 r. zostanie uruchomiona wersja testowa (nie oceniana) systemu OIOIOI. Link do strony będzie dostępny dla uczestników zalogowanych do systemu DIAMENT.

Z udziału w Olimpiadzie dyskwalifikuje:

 • Brak podpisu/podpisów na zgłoszeniu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 • Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia;
 • Zgłoszenie, praca, lub praca i zgłoszenie przesłane po terminie;
 • Brak dokonanej rejestracji, a przesłane zgłoszenie i praca;
 • Rozwiązania zadań nie wykonane na Kartach Pracy;
 • Luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem;
 • Załączone do sytemu e-Diament inne kartki niż wymagane, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, bez oznaczenia kodem;
 • Załączone zrobione zdjęcie Pakietu zgłoszenia i/lub Kart Pracy zamiast zeskanowanych dokumentów pdf;
 • Karty Pracy niezeskanowane w kolejności numeracji;
 • Karty Pracy przeznaczone do innego przedmiot, a rozwiązania zadań z innego przedmiotu np. Karta Pracy z matematyki a rozwiązania zadań z fizyki;
 • Praca i zgłoszenie innego formatu niż A4;
 • Ta sama praca przesłana pocztą dwa razy lub w częściach;
 • Praca przesłana dwukrotnie czyli elektronicznie i za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym;
 • Prace przesłane w 1 koszulce;
 • Brak zapisu pakietu i Kart Pracy w pliku pdf;
 • Puste pliki.

Kwalifikacja:

Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.