13.09.2019

Rejestracja uczestników XIII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2019/20


Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (ODI).
 • Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz.
 • Rejestracja dla kandydatów ODI odbywa się wyłącznie dla uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń.
 • Uczestnik Olimpiady może pisać pracę z dowolnej liczby przedmiotów.
 • Wymyślone przez kandydata w trakcie dokonywania rejestracji hasło pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników Olimpiady, musi ono zawierać min. 8 znaków w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne.
 • Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy PESEL, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na formularzu zgłoszenia po wydruku – inny dla każdego przedmiotu, który następnie należy umieścić na wykonanej pracy.
 • Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail.
 • Loginem do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez niego e-mail.
 • Do formularza zgłoszenia zostanie dołączona „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”, ”Zgoda na udział w olimpiadzie i przetwarzanie danych osobowych”, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowo  „Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych”pakiet ten nazywamy zgłoszeniem. Osoby z niepełnosprawnością dołączają do pakietu zgłoszeniowego aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności.
 • Zgłoszenie po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować. Pakiet zgłoszenia należy umieścić w kolejności widniejących numerów stron na dole każdej strony.
 • Druk formularza zablokuje możliwość zmian wszystkich danych, dlatego przed drukiem należy je dokładnie sprawdzić.
 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na każdej stronie pracy w prawym górnym rogu należy podać przedmiot i numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji. Pracę należy zapakować do przezroczystej koszulki z zawieszką po lewej stronie i możliwością od góry wysunięcia pracy.
 • Czynność z §7 punktu 6 Regulaminu ODI powtarzamy dla każdego przedmiotu (§6 ust. 4 pkt. 1, 2 i 4) wybranego przez uczestnika.
 • Prawidłowo zapakowany pakiet w kopertę A4 zawiera:
  1) formularz zgłoszenia i zgody zapakowane w przezroczystą koszulkę,
  2) pracę z przedmiotu matematyka zapakowaną w przezroczystą koszulkę,
  3) pracę z przedmiotu fizyka zapakowaną w przezroczystą koszulkę,
  4) pracę z przedmiotu geografia z elementami geologii zapakowaną w przezroczystą koszulkę.
 • Szczegółowy opis wykonania poszczególnych czynności przygotowania pakietu do wysyłki zawiera §7 Regulaminu olimpiady.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po przesłaniu pakietu przez kandydata na AGH.
 • Wydrukowane zgłoszenie uczestnik Olimpiady podpisuje własnoręcznie. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na dokumentach wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
 • Pakiet - zgłoszenie i prace uczestnik przesyła listem poleconym samodzielnie lub poprzez  szkołę na adres Organizatora Olimpiady.
 • Uczestnik ma prawo do przesłania zgłoszenia i pracy za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub  zagranicznym, zwanego dalej „pocztą”.
 • Uczestnicy Olimpiady z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii, pracę wraz ze zgłoszeniem przesyłają w okresie od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r włącznie – decyduje data stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r. włącznie.
 • Uczestnicy Olimpiady z chemii swoje zgłoszenia przesyłają w okresie od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r włącznie – decyduje data stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r włącznie. Natomiast swoją pracę wykonają na platformie e-learningowej po zalogowaniu się na swoje konto w dniach 23.10.2019 r. do 25.10.2019 r. Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu. Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie. Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu. Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu.
 • Uczestnicy Olimpiady z informatyki swoje zgłoszenia przesyłają w okresie od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r włącznie – decyduje data stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 15.09.2019 r. do 22.10.2019 r włącznie. Uczestnik olimpiady z przedmiotu informatyka rozwiązuje w dniach 23.10.2019 r. do 25.10.2019 r. zestaw zadań programistycznych udostępniony na platformie OIOIOI Katedry Informatyki AGH dostępną przez przeglądarkę internetową, po uprzednim zalogowaniu się (login i hasło ustalone przy rejestracji) i za jej pośrednictwem wysyła rozwiązania. Wprowadzanie rozwiązań odbywa się przez platformę. W systemie znajdują się również tematy poszczególnych zadań.

 • Z udziału w Olimpiadzie dyskwalifikuje:
  - Brak podpisu/podpisów na zgłoszeniu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  - Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia;
  - Zgłoszenie, praca, lub praca i zgłoszenie przesłane po terminie;
  - Brak dokonanej rejestracji, a przesłany zgłoszenie i praca;
  - Luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem;
  - Praca i zgłoszenie innego formatu niż A4;
  - Ta sama praca przesłana dwa razy lub w częściach;
  - Prace przesłane w 1 koszulce.

Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.