10.09.2018

Rejestracja uczestników XII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2018/19


Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (ODI);
 • Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz;
 • Rejestracja dla kandydatów ODI odbywa się wyłącznie dla uczestników, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Uczestnik Olimpiady może pisać pracę z dowolnej liczby przedmiotów;
 • Wymyślone przez kandydata w trakcie dokonywania rejestracji hasło pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników Olimpiady, musi ono zawierać min. 8 znaków w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne;
 • Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy PESEL, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji;
 • W trakcie dokonywania rejestracji kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na formularzu zgłoszenia po wydruku – inny dla każdego przedmiotu, który następnie należy umieścić na wykonanej pracy;
 • Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail;
 • Loginem do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez niego e-mail;
 • Do formularza zgłoszenia zostanie dołączona klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pakiet ten nazywamy zgłoszeniem;
 • Zgłoszenie po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować. Formularz zgłoszenia umieszcza się jako pierwszą stronę, a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do przezroczystej koszulki foliowej, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć;
 • Druk formularza zablokuje możliwość zmian wszystkich danych, dlatego przed drukiem należy je dokładnie sprawdzić;
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po złożeniu zgłoszenia oraz pracy przez kandydata;
 • Wydrukowane dokumenty zgłoszenia (formularz, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną) dla danego przedmiotu uczestnik Olimpiady podpisuje własnoręcznie. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na formularzu musi podpisać się również opiekun prawny;
 • Zgłoszenie i pracę uczestnik może przesłać listem poleconym samodzielnie lub szkoła może zebrać je i  przesłać w jednej kopercie na adres Organizatora Olimpiady;
 • Uczestnik ma prawo do przesłania zgłoszenia i pracy za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub  zagranicznym, zwanego dalej „pocztą”;
 • Uczestnicy Olimpiady z przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii, informatyka pracę wraz ze zgłoszeniem przesyłają w okresie od 10.09.2018 r. do 23.10.2018 r włącznie – decyduje data stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 10.09.2018 r. do 23.10.2018 r. włącznie;
 • Uczestnicy Olimpiady z chemii swoje zgłoszenia przesyłają w okresie od 10.09.2018 r. do 23.10.2018 r włącznie – decyduje data stempla pocztowego. Rejestracja elektroniczna trwa od 10.09.2018 r. do 23.10.2018 r włącznie. Natomiast swoją pracę wykonają na platformie e-learningowej  po zalogowaniu się na swoje konto w dniach 24.10.2018 r. do 26.10.2018 r. Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu. Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie. Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu. Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu;
 • Z udziału w Olimpiadzie dyskwalifikuje:

  • Brak podpisu/podpisów na zgłoszeniu;
  • Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia;
  • Zgłoszenie, praca, lub praca i zgłoszenie przesłane po terminie;
  • Brak dokonanej rejestracji, a przesłane zgłoszenie i praca;
  • Luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem;
  • Praca i zgłoszenie innego formatu niż A4;
  • Ta sama praca przesłana dwa razy lub w częściach;
  • 2 lub 3 prace przesłane w 1 koszulce (każdą pracę wraz z formularzem zgłoszenia pakuje się do oddzielnej przeźroczystej koszulki, przy czym formularz zgłoszenia musi być pierwszą stroną pakietu).