15.09.2017

Rejestracja uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2017/18


Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

 • Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” (ODI).
 • Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz.
 • Uczestnik Olimpiady może pisać pracę z dowolnej liczby przedmiotów np. matematyki i fizyki lub matematyki, fizyki i informatyki lub tylko z chemii itd.
 • Rejestracja dla kandydatów ODI odbywa się wyłącznie dla uczestników, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: numer PESEL i kartkę na zapisanie indywidualnego numeru (kodu – znajdującego się na wydrukowanym formularzu zgłoszenia. Kod ten należy przepisać na pracę) oraz hasła.
 • Hasło kandydat podaje sam, jednakże musi ono zawierać min. 8 znaków, wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
 • Wymyślone przez kandydata w trakcie dokonywania rejestracji, hasło, pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników olimpiady. 
 • Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy pesel, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
 • W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na formularzu zgłoszenia po wydruku – inny dla każdego przedmiotu, który następnie należy umieścić na wykonanej pracy. 
 • Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail.
 • Loginem do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez niego e-mail.
 • Formularz zgłoszenia po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować i postępować zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie ODI. Druk formularza zablokuje możliwość zmian danych osobowych, dlatego przed drukiem należy je dokładnie sprawdzić.
 • Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po złożeniu formularza i pracy przez kandydata. 
 • Wydrukowany formularz dla danego przedmiotu uczestnik olimpiady własnoręcznie podpisuje. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na formularzu musi podpisać się również  opiekun prawny. 
 • Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia będą podstawą do wykluczenia kandydata z uczestnictwa w Olimpiadzie.

Wybór zakresu olimpiady:

Matematyka 

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, telefon uczestnika olimpiady oraz numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji znajdujący się w prawym górnym rogu wydrukowanego z systemu formularza zgłoszeniowego. 
 • Do pracy należy dołączyć wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego formularz zgłoszenia i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza na zgłoszeniu swój podpis również musi złożyć opiekun prawny. 
 • Formularz zgłoszenia umieszcza się jako 1 stronę a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia. 
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych
 • Rozwiązania zadań I etapu uczeń rozwiązuje i przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 27.10.2017 r.

Fizyka

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, telefon uczestnika olimpiady oraz numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji znajdujący się w prawym górnym rogu wydrukowanego z systemu formularza zgłoszeniowego.
 • Do pracy należy dołączyć wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego formularz zgłoszenia i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza na zgłoszeniu swój podpis również musi złożyć opiekun prawny. 
 • Formularz zgłoszenia umieszcza się jako 1 stronę a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.
 • Rozwiązania zadań I etapu uczeń rozwiązuje i przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 27.10.2017 r.

Chemia

 • Uczestnik Olimpiady będzie miał możliwość wypełnienia testu do którego zostanie przekierowany z systemu elektronicznej rejestracji na platformę e-learningową AGH . Login i hasło do platformy e-learningowej są takie same, jak do systemu elektronicznej rejestracji.
 • Uczestnik Olimpiady rozwiązuje test 30 pytań jednokrotnego wyboru udostępniony na platformie e-learningowej AGH.
 • Test będzie zawierał pytania teoretyczne jak i zadania obliczeniowe, dlatego też zalecane jest posiadanie kartki, przyborów do pisania oraz kalkulatora wielofunkcyjnego. 
 • Uczestnik będzie miał możliwość tylko jednokrotnego przystąpienia do rozwiązania testu.
 • Od momentu przystąpienia do rozwiązywania testu uczestnik będzie miał 120 minut na jego wypełnienie.
 • Za pośrednictwem platformy e-learningowej uczestnik dokonuje też wysłania rozwiązanego testu. 
 • Nie ma możliwości poprawy wysłanego testu.
 • Test będzie dostępny na platformie e-learningowej AGH w dniach 18-20.10.2017.
 • Niezależnie od tego uczestnik ma obowiązek przesłania pocztą wydrukowanego formularza zgłoszenia do Komitetu Głównego w terminie do 27.10.2017 r. Formularz należy wydrukować z indywidualnego konta elektronicznego i podpisać własnoręcznie. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza, dokument ten musi zostać podpisany  również przez opiekuna prawnego.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań na teście, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.
 • ZAKRES TEMATYCZNY PYTAŃ TESTOWYCH:
  1. Chemia związków manganu. Związki manganu w analizie chemicznej
  2. Analiza jakościowa kationów: Ni2+, Co2+, Cr3+, Al3+, Mn2+, Zn2+, Fe3+
  3. Roztwory buforowe - otrzymywanie, zasada działania, reakcje
  4. Termochemia - obliczanie entalpii reakcji z wykorzystaniem prawa Hessa i energii wiązań
  5. Kwasy karboksylowe i ich pochodne

Geografia z elementami geologii 

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, telefon uczestnika olimpiady oraz numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji znajdujący się w prawym górnym rogu wydrukowanego z systemu formularza zgłoszeniowego. 
 • Do pracy należy dołączyć wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego formularz zgłoszenia i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza na zgłoszeniu swój podpis również musi złożyć opiekun prawny. 
 • Formularz zgłoszenia umieszcza się jako 1 stronę a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Formularz zgłoszenia i pracę wypełnia się dla każdego przedmiotu oddzielnie, a następnie pakuje każdy przedmiot w oddzielną koszulkę,
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.
 • Rozwiązania zadań I etapu uczeń rozwiązuje i przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 27.10.2017 r.

Informatyka

 • Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4. Na pierwszej stronie pracy w lewym górnym rogu należy podać przedmiot, imię, nazwisko, telefon uczestnika olimpiady oraz numer identyfikacyjny otrzymany w drodze elektronicznej rejestracji znajdujący się w prawym górnym rogu wydrukowanego z systemu formularza zgłoszeniowego. 
 • Do pracy należy dołączyć wydrukowany z indywidualnego konta elektronicznego formularz zgłoszenia i podpisany własnoręcznie przez uczestnika olimpiady. Jeśli uczestnik nie ukończył 18 lat w chwili wypełniania formularza na zgłoszeniu swój podpis również musi złożyć opiekun prawny. 
 • Formularz zgłoszenia umieszcza się jako 1 stronę a pracę jako kolejne strony. Tak skompletowany pakiet należy włożyć do „przezroczystej koszulki foliowej” tak, aby zawieszka do segregatora znajdowała się po lewej stronie, natomiast od góry pracę można było swobodnie wysunąć.
 • Prace przesłane w innej formie (np. luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem, innego formatu niż A4, przesłane dwa razy lub w częściach itp.) nie będą kwalifikowane do sprawdzenia.
 • Uczeń, który rozwiąże tylko niektóre z zadań, ale uzyska 70% wszystkich możliwych punktów zostaje dopuszczony do zawodów okręgowych.
 • Rozwiązania zadań I etapu uczeń rozwiązuje i przesyła sam lub za pośrednictwem szkoły do Komitetu Głównego Olimpiady w terminie do 27.10.2017 r.