14.09.2021

Procedura rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2021/22


Wszystkich kandydatów chcących wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej objaśnieniami dotyczącymi sposobu przeprowadzania elektronicznej rejestracji.

• Elektroniczna rejestracja kandydatów jest przeznaczona wyłącznie dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH" (ODI).
• Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa również dla uczestników Olimpiady przesyłających pakiet zgłoszenia wraz z kartami pracy w formie papierowej.
• Uczestnik Olimpiady rejestrując się w formie elektronicznej powinien postępować zgodnie ze wskazówkami i komunikatami pojawiającymi się w Systemie Olimpiady.
• Każdy kandydat może zarejestrować się tylko raz.
• Wymyślone przez kandydata w trakcie dokonywania rejestracji hasło pozwoli logować się w systemie w celu sprawdzania wyników Olimpiady. Hasło musi zawierać min. 8 znaków w tym wielkie i małe litery, cyfry lub znaki specjalne.
• Pola oznaczone kolorem są obowiązkowe do wypełnienia przez uczestnika. Brak danych lub nieprawidłowa wartość w polu obowiązkowym (np. nieprawidłowy PESEL, zbyt słabe hasło itp.) uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.
• W trakcie dokonywania rejestracji, kandydatowi zostanie przydzielony indywidualny numer rejestracyjny (kod) widoczny na karcie „Olimpiada” w systemie e-Diament, który następnie należy umieścić na kartach pracy.
• Uczestnik rejestrując się podaje adres mailowy. Na ten adres zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji. Brak otrzymania potwierdzenia rejestracji oznacza błąd w podanym adresie e-mail.
• Loginem do powtórnego zalogowania się jest PESEL uczestnika lub podany przez niego e-mail.

Pakiet zgłoszenia

• „Formularz zgłoszenia”, "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych", "Zgoda na udział w olimpiadzie i przetwarzanie danych osobowych”, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowo "Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych" nazywamy PAKIETEM ZGŁOSZENIA
• Osoby z niepełnosprawnością dołączają do PAKIETU ZGŁOSZENIA aktualne orzeczenie o posiadanej niepełnosprawności.
• PAKIET ZGŁOSZENIA po wprowadzeniu wszystkich danych należy wydrukować i podpisać własnoręcznie. Jeżeli uczestnik nie ukończył 18 lat na dokumentach wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
• Podpisany PAKIET ZGŁOSZENIA należy zeskanować i zapisać na dysku swojego komputera w pliku pdf.
• Zeskanowany i zapisany na swoim dysku PAKIET ZGŁOSZENIA należy załączyć do programu e-Diament.
• Pobranie PAKIETU ZGŁOSZENIA zablokuje możliwość zmian wszystkich danych osobowych oraz wybór kolejnych olimpiad, w związku z tym przed drukiem należy sprawdzić je dokładnie i zastanowić się, czy wybrane zostały wszystkie olimpiady, w których uczestnik chce wziąć udział.
• Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a PAKIETEM ZGŁOSZENIA będą podstawą do wykluczenia kandydata z uczestnictwa w Olimpiadzie.

Karta pracy

• Rozwiązania zadań należy zredagować na ponumerowanych arkuszach papieru formatu A-4 tzw. Kartach Pracy.
• Rozwiązania zadań należy wpisać w Kartę Pracy w kolejności numeracji znajdującej się w prawym górnym rogu.
• Karty Pracy znajdują się do pobrania w systemie przy każdej olimpiadzie (matematyka, fizyka, geografia z elementami geologii) – wersja pdf oraz edytowalna World 2016.
• Nagłówków Kart Pracy nie wolno zmieniać ani modyfikować.
•  W nagłówku Kart Pracy należy wpisać ogólny numer rejestracyjny (kod bez litery) oraz sprawdzić czy wpisany przedmiot pokrywa się z przedmiotem którego praca dotyczy (sprawdzić czy zastosowano właściwą kartę pracy).
• Karty Pracy można wypełnić odręcznie lub komputerowo (elektronicznie).
• Wypełnione komputerowo rozwiązaniami zadań Karty Pracy należy zapisać na swoim dysku jako plik pdf, a następnie załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.
• Przy załączaniu dokumentu należy postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
• Wypełniony odręcznie plik Karty Pracy należy zeskanować na swój komputer, zapisać jako plik pdf na swój dysk i tak powstały plik załączyć na swoje konto do systemu e-Diament w miejscu na to przeznaczonym.

Wysyłka dokumentów

• Elektroniczna wysyłka dokumentów - należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się w systemie e-Diament.
• Uczestnik zgodnie z Regulaminem Olimpiady ma prawo do przesłania PAKIETU ZGŁOSZENIA i pracy za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym, zwanego dalej „pocztą”, jednakże z uwagi na COVID-19 zaleca się przesłanie PAKIETU ZGŁOSZENIA  i Kart pracy elektronicznie.
• Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Organizatorów ODI po przesłaniu pakietu przez kandydata na AGH. Należy śledzić w systemie e-Diament status jaki uzyskała przesyłka.
Terminy olimpiady dostępne są na stronie olimpiady

Z udziału w Olimpiadzie dyskwalifikuje

• Brak podpisu/podpisów na zgłoszeniu i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
• Wszelkie rozbieżności między danymi podanymi w rejestracji a formularzem zgłoszenia;
• Zgłoszenie, praca, lub praca i zgłoszenie przesłane po terminie;
• Brak dokonanej rejestracji, a przesłane zgłoszenie i praca;
• Rozwiązania zadań nie wykonane na Kartach Pracy;
• Luźne kartki, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, niezapakowane w koszulkę, bez oznaczenia kodem;
• Załączone do sytemu e-Diament inne kartki niż wymagane, niepodpisane, bez formularza zgłoszenia, bez oznaczenia kodem;
• Załączone zrobione zdjęcie Pakietu zgłoszenia i/lub Kart Pracy zamiast zeskanowanych dokumentów pdf;
• Karty Pracy niezeskanowane w kolejności numeracji;
• Karty Pracy przeznaczone do innego przedmiot, a rozwiązania zadań z innego przedmiotu np. Karta Pracy z matematyki a rozwiązania zadań z fizyki,
• Praca i zgłoszenie innego formatu niż A4;
• Ta sama praca przesłana pocztą dwa razy lub w częściach;
• Praca przesłana dwukrotnie czyli elektronicznie i za pośrednictwem usługodawcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym
• Prace przesłane w 1 koszulce;
• Brak zapisu  pakietu i Kart Pracy w pliku pdf;
• Puste lub nieczytelne pliki.

Kwalifikacja

Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.