21.04.2021

Procedura postępowania dot. przebiegu III etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Wspólna dla Uczestników i Pracowników

1.    Do egzaminu w trakcie III etapu może przystąpić uczestnik ODI bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie lub izolacji oraz gdy domownicy z którymi mieszka nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub kwarantannie.

2.    Uczestnicy pełnoletni przychodzą do budynku i Sali w której mają wyznaczony egzamin samodzielnie. Uczestnicy pełnoletni są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.    Uczestnicy niepełnoletni mogą być przyprowadzani do ośrodka ODI i z niego odbierani przez opiekunów prawnych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z ośrodka opiekunowie i uczestnicy są zobowiązani przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

4.    Opiekunowie odprowadzający uczestników niepełnoletnich nie mogą wchodzić do budynków AGH.

5.    Opiekunowie uczestników niepełnoletnich w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zobowiązani są sobie samodzielnie zorganizować czas oczekiwania w trakcie egzaminu na uczestnika Olimpiady.

6.    Wszyscy Uczestnicy Olimpiady oraz pracownicy Komisji Konkursowych przebywając w przestrzeni wspólnej Uczelni, zobowiązani są zachować zasady:

  • dystansu min. 1,5 m,
  • przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk ew. rękawiczki jednorazowe).

7.    Z-cy Przewodniczących z poszczególnych przedmiotów zaopatrują Komisje Konkursowe, a Komisje Konkursowe Uczestników olimpiady – w środki ochrony indywidualnej jeżeli nie mają własnych.

8.    Komisje Konkursowe zamieszczają przy wejściu do sali informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do sali AGH należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

9.    Uczestnik Olimpiady przed wejściem do Sali egzaminacyjnej AGH jest zobowiązany złożyć Komisji Konkursowej „Oświadczenie o swoim stanie zdrowia związane z wirusem SARS-CoV-2”. Oświadczenie należy wypełnić i wydrukować z systemu e-Diament a następnie podpisać.

10.    Rekomenduje się aby Z-ca Przewodniczącego z danego przedmiotu posiadał co najmniej 1 termometr bezdotykowy.

11.    Jeżeli pracownik Komisji zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować uczestnika w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić opiekunów prawnych o konieczności pilnego odebrania uczestnika z AGH (rekomendowany własny środek transportu).

12.    Przy salach należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie budynku, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie budynku AGH.

13.    Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczestników przydzielona do danej sali w trakcie przebywania w AGH nie powinna kontaktować się z pozostałymi grupami uczestników lub kontakt powinien być ograniczony do minimum.

14.    Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z wytycznych oraz wprowadzonych w trakcie III etapu ODI szczegółowych rozwiązań.

Przygotowanie sal

15.    Przed każdym egzaminem sprzęty, ławki, krzesła znajdujące się w sali należy zdezynfekować, sale dokładnie przewietrzyć.

16.    W sali podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu olimpiady, a w miarę możliwości po każdym egzaminie.

17.    Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby Uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

18.    Pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia maseczek,  rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

19.    Gadżety i materiały promujące AGH przeznaczone dla uczestnika olimpiady należy przed egzaminem położyć z boku biurka uczestnika

20.    Do pracy w komisjach mogą przystąpić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

21.    Z-ca Przewodniczącego Komitetu Głównego zobowiązany jest do zebrania od członków Komisji Konkursowych „Oświadczeń o stanie zdrowia związane z wirusem SARS-CoV-2”

22.    W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

Dla uczestników

23.    Uczestnicy ODI winni korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, kreślarskich.

24.    Gadżety i materiały promujące AGH uczestnicy olimpiady po egzaminie zabierają z sobą.

25.    Uczestnicy nie powinni zabierać ze sobą do Ośrodka niepotrzebnych przedmiotów.

Postanowienia powyższe mają zastosowanie do XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” od momentu ogłoszenia.

Załączniki:
a) instrukcja mycia rąk
b) instrukcja dezynfekcji rąk
c) instrukcja prawidłowego zdejmowania maseczki
d) instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek