17.12.2020

Postanowienia specjalne w okresie pandemii dla II etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” 10 grudnia 2020 r. podjął uchwałę w sprawie postanowień specjalnych w okresie pandemii dla II etapu olimpiady.

1. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” postanawia przesunąć terminy II etapu na:

27.02.2021 r. - egzamin z przedmiotów:

  • geografia z elementami geologii - godz. 10.00
  • fizyka - godz. 13.00

28.02.2021 r. - egzamin z przedmiotów:

  • chemia - godz. 10.00
  • matematyka oraz informatyka - godz. 13.00.

2. Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” może zdecydować o przeprowadzeniu II etapu w trybie zdalnym lub stacjonarnym – w domach, szkołach,  ośrodkach komitetów okręgowych lub innych miejscach wyznaczonych przez Komitet Główny.

3. Jeżeli w ocenie Komitetu Głównego przeprowadzenie II etapu w trybie stacjonarnym nie będzie możliwe lub będzie wiązało się z nadmiernym zagrożeniem, może on zdecydować o przeprowadzeniu go w formie zdalnej z zastosowaniem kontroli samodzielności pracy.

4. Sposób przeprowadzenia Olimpiady w trybie zdalnym zostanie podany do 31.01.2021 r.

5. Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów stopnia III zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu Olimpiady nie nabywają uprawnień finalisty. W odniesieniu do tych uczestników uprawnienia finalisty przyznaje Komitet Główny na podstawie § 9 ust 5 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 34/2019 Rektora AGH z dnia 19 lipca 2019 r.).

6. W przypadku zaistnienia okoliczności jak w pkt. 3. - w odniesieniu do III etapu Komitet Główny może zdecydować o:

  • przełożeniu terminu,
  • przeprowadzeniu go w formie zdalnej z zastosowaniem środków kontroli samodzielności pracy,
  • dokonaniu zmian w regulaminie na podstawie pojawiających się ustaw, rozporządzeń i komunikatów właściwego ministra.

7. Postanowienia powyższe mają zastosowanie do XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” od momentu ogłoszenia.