20.04.2021

Informacja o możliwości skorzystania z wjazdu na teren AGH podczas III etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Informujemy, że podczas III etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, który odbędzie się  w dniach 24–25 kwietnia 2021 r.  dla uczestników Olimpiady zostaną udostępnione parkingi na terenie AGH.

Wjazd na teren Akademii Górniczo-Hutniczej możliwy będzie przez bramy wjazdowe zlokalizowane przy:

  • ulicy Reymonta 7 (Brama Główna AGH) – dla przedmiotów geografia z elementami geologii, chemia, matematyka i informatyka;
  • ulicy Reymonta 19 – dla przedmiotu fizyka;
  • ewentualnie ulicy Miechowskiej – dla przedmiotu fizyka, geografia z elementami geologii, chemia, matematyka i informatyka.

Mapa kampusu AGH z usytuowaniem bram wjazdowych (pdf, 2,6MB)

Aby skorzystać z bezpłatnej możliwości pozostawienia samochodu na terenie AGH przy wjeździe i wyjeździe należy:

  • podjechać powoli do szlabanu zachowując min. 3 m odległości od poprzedzającego pojazdu,
  • zadzwonić interkomem znajdującym się na panelu bocznym bramy, połączyć z portiernią podać hasło „Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH” plus imię i nazwisko uczestnika w celu weryfikacji danych i umożliwienia wjazdu i wyjazdu z terenu AGH,
  • otwarcie szlabanu powinno nastąpić w wyniku prawidłowo podanego hasła,
  • auto obserwuje kamera,
  • w przypadku nieotwarcia szlabanu, zadzwonić jeszcze raz,
  • po otwarciu szlabanu – przejechać – na jedno podniesienie szlabanu może przejechać tylko jeden pojazd,
  • znaleźć miejsce do zaparkowania auta.

Umożliwienie wjazdu na teren AGH nie jest tożsame z zagwarantowaniem wolnego miejsca do parkowania.

Regulamin wjazdu i wyjazdu:
1. Teren AGH jest „strefą zamieszkania” w rozumieniu przepisów ruchu drogowego
2. Na całym terenie AGH obowiązuje ograniczenie maksymalnej prędkości poruszania się pojazdów do 15 km/h.  
3. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego ustalonych na terenie AGH oraz do stosowania się do poleceń porządkowych i organizacyjnych pracowników Straży AGH i firm zewnętrznych dozorujących teren AGH.
4. Miejsca wyznaczone do parkowania nie są parkingiem strzeżonym, ze wszelkimi tego konsekwencjami w zakresie odpowiedzialności prawnej AGH.
5. Osoby niepełnosprawne, parkujące na miejscach przeznaczonych dla ON, powinny umieścić kartę parkingową w widocznym miejscu, za przednią szybą samochodu.
6. Wszelkie szkody powstałe w pojeździe, w tym powstałe podczas manewrowania, Użytkownik parkingu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić pracownikom Straży AGH, nie później jednak, niż przed opuszczeniem terenu AGH.
7. Użytkownik parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie AGH. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczanie terenu.
8. Użytkownicy parkingu z powodu braku miejsc parkingowych nie mogą zastawiać innych użytkowników parkingu ani przejazdów.
9. Straż AGH jest upoważniona do usunięcia pojazdu z terenu Uczelni w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia bezpieczeństwa.
10. Osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu Straż AGH ma prawo odmówić zgody na wjazd lub uniemożliwić wyjazd z terenu AGH, powiadamiając jednocześnie o zdarzeniu Policję.
11. Na parkingach AGH zabronione jest wykonywanie czynności mogących skutkować zanieczyszczeniem terenu.