13.04.2021

Informacja dla uczestników III etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka, chemia i geografia z elementami geologii


Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH znajdą informacje o miejscu (budynku i numerze sali) i godzinie egzaminu po zalogowaniu się na swoje konto w systemie tydzień przed planowaną datą egzaminu.

III etap XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH odbywa się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w formie stacjonarnej.

Mapa Kampusu AGH

Przed wejściem na salę z przedmiotów matematyka, informatyka, fizyka, chemia i geografia z elementami geologii:
1.  Uczestnik III etapu olimpiady powinien zgłosić się na AGH do budynku i sali 45 min. przed wyznaczoną godziną olimpiady.
2. Uczestnik zostanie poproszony o okazanie ważnej legitymacji szkolnej/dowodu osobistego w celu sprawdzenia danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL) uczestnika III etapu Olimpiady z listą obecności oraz złożenie czytelnie podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia (zgodne ze wzorem wydrukowanym z systemu e-Diament). Na liście obecności kandydat musi złożyć swój podpis.

Na sali z przedmiotów matematyka, informatyka, fizyka, chemia i geografia z elementami geologii:
1. Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
2. Uczestnik powinien sprawdzić, czy zestaw zawiera pełny komplet dokumentacji.
3. Należy pisać czytelnie.
4. Nie wolno używać korektora.
5. Rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania. Wszystkie istotne rachunki oraz rysunki powinny się znajdować w czystopisie pracy.
6. Rozwiązania i odpowiedzi zapisuje się wyłącznie w miejscu na to przeznaczonym dla każdego zadania. Zaleca się aby odpowiedzi zostały tak zredagowane, aby zmieściły się na otrzymanych kartach pracy.
7. Brudnopis przed poprawą będzie odłączony od pracy i nie będzie uwzględniany przy jej ocenie.
8. Błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić, zakreślić kółkiem a następnie zapisać właściwą odpowiedź.
9. Nie używać w czystopisie ani koloru czerwonego, ani ołówka (ołówka można użyć wyłącznie do wykonania rysunku). Zapisy ołówkiem (z wyjątkiem rysunków) nie będą przez komisję oceniane.
10. Na sali można używać:
•    na matematyce i informatyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla
•    na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego
•    na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego, ołówka, linijki, cyrkla
•    na geografii z elementami geologii - długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego
11. Zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartwatchami, tabletami oraz wszelkimi innymi środkami łączności!
12. Posiadane telefony komórkowe należy wyłączyć, schować do plecaka, a zamknięty plecak ustawić przy stoliku. W razie konieczności sięgnięcia do plecaka np. po lek, uczestnik powinien podnieść rękę i poczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
13. W trakcie olimpiady nie wolno zadawać głośno pytań ani chodzić po sali bez zezwolenia. W razie konieczności należy podnieść rękę i zaczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
14. Jeśli uczestnik zakończy pracę przed upływem czasu regulaminowego, podnosi rękę i czeka na członka Komisji w Sali. Członek odbierze od niego arkusz oceny pracy, kartki papieru z logo AGH z rozwiązaniami zadań i kartę kodową  ̶  nawet jeśli kartka nie zawiera rozwiązania, należy ją oddać Komisji Konkursowej.
15. Przez ostatnie 15 minut pisania, żadne wyjścia z sali nie jest zalecane z uwagi na komfort pisania pozostałych uczestników Olimpiady.
16. Osoby, które do tego czasu nie opuściły sali muszą bezwzględnie pozostać na swoich miejscach aż do zakończenia egzaminu.
17. Salę opuszczamy kolejno na wyraźne wezwanie członka Komisji
18. Wszystkie zalecenia dotyczące Procedury Postępowania w trakcie przebiegu II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” obowiązują również w trakcie III etapu.