23.12.2021

Informacja dla uczestników II etapu XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu XV Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH dokładne informację o miejscu i terminie egzaminu znajdą po zalogowaniu się na swoje konto w systemie w połowie stycznia 2022 r.

Wyniki

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

Informacje ogólne

II etap odbędzie się w trybie stacjonarnym.
Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
Uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą maseczek zasłaniających usta i nos!

Prosimy śledzić informacje pojawiające się na indywidualnym koncie e-Diament.

Proszę śledzić informacje na indywidualnym koncie z uwagi na możliwość zmian. Ośrodek/ Szkoła do której zostaną Państwo skierowani został podany w zestawieniu poniżej. W systemie e-Diament Ośrodek i numer sali egzaminacyjnej zostanie podany około 15 stycznia 2022 r.
Na egzamin prosimy zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Rejestracja uczestników

Z uwagi na pandemię do budynku, w którym odbywa się II etap ODI wpuszczani są wyłącznie uczestnicy Olimpiady.
Rejestrację uczestników rozpoczyna się 45 minut przed rozpoczęciem Olimpiady. Wszyscy uczestnicy Olimpiady powinni zająć na Sali miejsca najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą postępowania dot. przebiegu II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”
a) Po wejściu do budynku uczestnik ma obowiązek zdezynfekować ręce.
b) Po wejściu do budynku powinien znajdować się minimum 1 stolik recepcyjny, przy którym obsługiwani będą kolejno wchodzący uczestnicy.
c) Przy stoliku uczestnik oddaje czytelnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, zgodne ze wzorem wydrukowanym z systemu e-Diament. Pracownik odbiera od uczestnika oświadczenie, sprawdza prawidłowość wypełnienia oświadczenia, zgodność danych osobowych z okazanym dowodem osobistym lub legitymacją szkolną, a następnie kieruje uczestnika do odpowiedniej Sali.
d) Po wejściu do Sali uczestnik jest zobowiązany okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną i podpisać własnoręcznie listę obecności. Podbić ewentualnie delegację swoją i nauczyciela. Pracownik wskazuje miejsce pracy uczestnikowi.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zawodnik nie może przystąpić do egzaminu. Od tej reguły nie ma odstępstw!

Oświadczenia

Od 15.01.2022 r. będzie można pobrać z indywidualnego konta uczestnika, oświadczenie dot. stanu zdrowia. Oświadczenia należy wydrukować, w dniu egzaminu wypełnić, podpisać własnoręcznie (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się również opiekun prawny) i przekazać Komisji Konkursowej w szkole.
Uczestnik Olimpiady nieposiadający ze sobą aktualnego oświadczenia dot. stanu zdrowa nie zostanie do szkoły wpuszczony.

Na sali

Na stoliku uczestnik powinien mieć przybory do pisania i konstrukcji, dodatkowo wodę/sok - jeśli uczestnik przyniesie je ze sobą.
Wszystko inne, w tym wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w torbie/plecaku ustawionym obok stolika. W razie konieczności sięgnięcia do plecaka np. po lek, uczestnik powinien podnieść rękę i poczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
Okrycie wierzchnie należy powiesić przy sobie na krześle.

W trakcie egzaminu

•    Uczestnik powinien sprawdzić, czy zestaw zawiera pełny komplet dokumentacji.
•    Pisać należy czytelnie.
•    Nie wolno używać korektora.
•    Rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania. Wszystkie istotne rachunki oraz rysunki powinny się znajdować w czystopisie pracy.
•    Rozwiązania i odpowiedzi zapisuje się wyłącznie w miejscu na to przeznaczonym dla każdego zadaniu. Zaleca się aby odpowiedzi zostały tak zredagowane, aby zmieściły się na otrzymanych kartach pracy.
•    Brudnopis przed poprawą będzie odłączony od pracy i nie będzie uwzględniany przy jej ocenie.
•    Błędne zapisy wyraźnie przekreślić, zakreślić kółkiem, zaznaczyć i zapisać właściwą odpowiedź
•    Nie używać w czystopisie ani koloru czerwonego, ani ołówka (ołówka można użyć wyłącznie do wykonania rysunku). Zapisy ołówkiem (z wyjątkiem rysunków) nie będą przez komisję oceniane.
•    Na egzaminie można używać:

  • na matematyce i informatyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla,
  • na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego,
  • na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego, ołówka, linijki, cyrkla,
  • na geografii z elementami geologii - długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego.

•    Zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartwatchami, tabletami oraz wszelkimi innymi środkami łączności!
•    W trakcie olimpiady nie wolno zadawać głośno pytań ani chodzić po sali bez zezwolenia. W razie konieczności należy podnieść rękę i zaczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
•    Jeśli uczestnik zakończy pracę przed upływem czasu regulaminowego, podnosi rękę i czeka na członka Komisji w Sali. Członek odbierze od niego arkusz oceny pracy, karty pracy z rozwiązaniami zadań i kartę kodową.
•    Przez ostatnie 15 minut pisania, żadne wyjścia z sali nie jest zalecane z uwagi na komfort pisania pozostałych uczestników Olimpiady.
•    Osoby, które do tego czasu nie opuściły sali muszą bezwzględnie pozostać na swoich miejscach, aż do zakończenia egzaminu.
•    Salę opuszczamy kolejno na wyraźne wezwanie członka Komisji.

Zakończenie zawodów

Po ogłoszeniu zakończenia zawodów do czasu wezwania przez członka komisji, uczestnicy pozostają na swoich miejscach, kładąc z boku stolika arkusz oceny, karty pracy i kartę kodową.
Wskazani uczestnicy olimpiady kolejno podchodzą do stolika komisji i po oddaniu dokumentów wychodzą z Sali.
Procedura powtarza się do momentu, aż wszystkie prace zostaną zebrane przez osoby pracujące w komisji (bezpieczeństwo sanitarne).
Po zakończeniu egzaminu osoby niepełnoletnie powinny skontaktować się z opiekunami i poinformować ich o zakończeniu egzaminu. Opiekun prawny/nauczyciel odbiera uczestnika Olimpiady przy wyjściu ze szkoły.
Jeśli uczestnik Olimpiady nie może skontaktować się z osobą odbierającą go, pozostaje na wyznaczonej Sali z zachowaniem zaleceń sanitarnych do momentu odbioru.

Adresy ośrodków