17.02.2021

Informacja dla uczestników II etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu XIV Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH informację o miejscu i terminie egzaminu znajdą po zalogowaniu się na swoje konto w systemie.

Informacje ogólne

II etap odbędzie się w trybie stacjonarnym. 
Czas trwania Olimpiady: 2 godziny zegarowe.
Uwaga! Prosimy o zabranie ze sobą maseczek zasłaniających usta i nos!

Szkoła/Ośrodek do której zostali Państwo skierowani pozostaje bez zmian. Numer sali egzaminacyjnej został podany w systemie.
Na egzamin prosimy zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty.

Rejestracja uczestników

Z uwagi na pandemię do budynku, w którym odbywa się II etap ODI wpuszczamy wyłącznie uczestników Olimpiady.
Rejestrację uczestników rozpoczynamy 45 minut przed rozpoczęciem Olimpiady. Wszyscy uczestnicy Olimpiady powinni zająć na Sali miejsca najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą postępowania dot. przebiegu II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.
a) Przy wejściu do budynku powinien znajdować się minimum 1 stolik recepcyjny, przy którym obsługiwani będą kolejno wchodzący uczestnicy.
b) Przy stoliku uczestnik oddaje czytelnie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia, zgodne ze wzorem wydrukowanym z systemu e-Diament. Pracownik odbiera od uczestnika oświadczenie, sprawdza prawidłowość wypełnienia oświadczenia, zgodność danych osobowych z dowodem osobistym lub legitymacją szkolną, a następnie kieruje uczestnika do odpowiedniej Sali.
c) Po wejściu do Sali uczestnik jest zobowiązany okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną i podpisać własnoręcznie listę obecności. Podbić ewentualnie delegację swoją i nauczyciela. Pracownik wskazuje miejsce pracy uczestnikowi.

Bez spełnienia wszystkich powyższych warunków zawodnik nie może przystąpić do egzaminu. Od tej reguły nie ma odstępstw!

Oświadczenia

Od 1.03.2021 r. będzie można pobrać z indywidualnego konta uczestnika, oświadczenie dot. stanu zdrowia. Oświadczenia należy wydrukować, wypełnić, podpisać własnoręcznie (w przypadku osób niepełnoletnich podpisuje się również opiekun prawny) i w dniu egzaminu przekazać Komisji Konkursowej w szkole.
Uczestnik Olimpiady nieposiadający ze sobą aktualnego oświadczenia dot. stanu zdrowa nie zostanie do szkoły wpuszczony.

Na sali

Na stoliku uczestnik powinien mieć przybory do pisania i konstrukcji, dodatkowo wodę/sok i kanapkę - jeśli uczestnik przyniesie je ze sobą.
Wszystko inne, w tym wyłączony telefon komórkowy, powinno być zamknięte w plecaku ustawionym obok stolika. W razie konieczności sięgnięcia do plecaka np. po lek, uczestnik powinien podnieść rękę i poczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
Okrycie wierzchnie należy powiesić przy sobie na krześle.

W trakcie egzaminu

 • Uczestnik powinien sprawdzić, czy zestaw zawiera pełny komplet dokumentacji.
 • Pisać należy czytelnie.
 • Nie wolno używać korektora.
 • Rozwiązując zadania należy wykonać i zapisać wszystkie niezbędne etapy rozwiązania. Wszystkie istotne rachunki oraz rysunki powinny się znajdować w czystopisie pracy.
 • Rozwiązania i odpowiedzi zapisuje się wyłącznie w miejscu na to przeznaczonym dla każdego zadaniu. Zaleca się aby odpowiedzi zostały tak zredagowane, aby zmieściły się na otrzymanych kartach pracy.
 • Brudnopis przed poprawą będzie odłączony od pracy i nie będzie uwzględniany przy jej ocenie.
 • Błędne zapisy wyraźnie przekreślić, zakreślić kółkiem, zaznaczyć i zapisać właściwą odpowiedź
 • Nie używać w czystopisie ani koloru czerwonego, ani ołówka (ołówka można użyć wyłącznie do wykonania rysunku). Zapisy ołówkiem (z wyjątkiem rysunków) nie będą przez komisję oceniane.
 • Na egzaminie można używać:

  • na matematyce i informatyce – długopisu/pióra, linijki, ekierki, ołówka i cyrkla,
  • na chemii – długopisu/pióra i kalkulatora funkcyjnego,
  • na fizyce – długopisu/pióra, kalkulatora funkcyjnego, ołówka, linijki, cyrkla,
  • na geografii z elementami geologii - długopisu/pióra, linijki, kątomierza i kalkulatora prostego.

 • Zabronione jest posługiwanie się telefonami komórkowymi, smartwatchami, tabletami oraz wszelkimi innymi środkami łączności!
 • W trakcie olimpiady nie wolno zadawać głośno pytań ani chodzić po sali bez zezwolenia. W razie konieczności należy podnieść rękę i zaczekać na podejście członka Komisji Konkursowej.
 • Jeśli uczestnik zakończy pracę przed upływem czasu regulaminowego, podnosi rękę i czeka na członka Komisji w Sali. Członek odbierze od niego arkusz oceny pracy, karty pracy z rozwiązaniami zadań i kartę kodową.
 • Przez ostatnie 15 minut pisania, żadne wyjścia z sali nie jest zalecane z uwagi na komfort pisania pozostałych uczestników Olimpiady.
 • Osoby, które do tego czasu nie opuściły sali muszą bezwzględnie pozostać na swoich miejscach aż do zakończenia egzaminu.
 • Salę opuszczamy kolejno na wyraźne wezwanie członka Komisji.

Zakończenie zawodów

Po ogłoszeniu zakończenia zawodów do czasu wezwania przez członka komisji, uczestnicy pozostają na swoich miejscach, kładąc z boku stolika arkusz oceny, karty pracy i kartę kodową.
Wskazani uczestnicy olimpiady kolejno podchodzą do stolika komisji i po oddaniu dokumentów wychodzą z Sali.
Procedura powtarza się do momentu, aż wszystkie prace zostaną zebrane przez osoby pracujące w komisji (bezpieczeństwo sanitarne).
Po wyjściu z Sali osoby niepełnoletnie powinny skontaktować się z opiekunami i poinformować ich o zakończeniu egzaminu. Opiekun prawny/nauczyciel odbiera uczestnika Olimpiady przy wyjściu ze szkoły.
Jeśli uczestnik Olimpiady nie może skontaktować się z osobą odbierającą go, pozostaje na wyznaczonej Sali z zachowaniem zaleceń sanitarnych do momentu odbioru.

Adresy ośrodków

Miejscowość

Ośrodek

Komitet Okręgowy
 
nr 1
 
Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
al. Mickiewicza 30
 

Komitet Okręgowy
 
nr 2 
 
Sosnowiec

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu,

Plac Zillingera 1

Komitet Okręgowy
 
nr 3 
 
Nowa Sól

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli,

ul. Kościuszki 28

Komitet Okręgowy
 
nr 4
 
Piła

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,

al. Powstańców Wielkopolskich 18

Komitet Okręgowy
 
nr 5
 
Iława

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie,

ul. Sienkiewicza 1

Komitet Okręgowy
 
nr 6
 
Suwałki


 
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zygmunta Podhorskiego w Suwałkach,

ul. Kościuszki 36

Komitet Okręgowy
 
nr 7 
 
Białystok

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,

ul. Narewska 11

Komitet Okręgowy
 
nr 8 
 
Piotrków Trybunalski

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim,

al. Kopernika 6

Komitet Okręgowy
 
nr 9
 
Pińczów

I Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie,

ul. Nowy Świat 2

Komitet Okręgowy
 
nr 10
 
Zamość

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu,

ul. Akademicka 1 i 1H

Komitet Okręgowy
 
nr 11
 
Przemyśl

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,

ul. Kilińskiego 10

Komitet Okręgowy
 
nr 12
 
Krosno

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie,

ul. Piotra Skargi 2