15.09.2021

I etap XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”


Aby wziąć udział w Olimpiadzie należy dokonać rejestracji w systemie e-Diament. 20 października 2021 r. o godz. 21.00  upływa termin elektronicznej rejestracji z wszystkich przedmiotów. Nie należy zostawiać rejestracji i załączenia wymaganych dokumentów na ostatnią chwilę.

Terminarz pierwszego etapu olimpiady edycji 2021/2022

14 września 2021 r. - rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników z przedmiotów:
•    Matematyka
•    Fizyka
•    Informatyka
•    Chemia
•    Geografia z elementami geologii

20 października 2021 r. godz. 21.00 – ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu z matematyki, fizyki i geografii z elementami geologii

20 października 2021 r. godz. 21.00 – zakończenie rejestracji elektronicznej z wszystkich przedmiotów oraz zamknięcie systemu e-Diament

21 października 2021 r. - 23 października 2021 r. – egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH)

21 października 2021 r. - 23 października 2021 r. – elektroniczny egzamin z informatyki (dostępny w systemie OIOIOI)

23 grudnia 2021 r. – zamieszczenie wyników na stronie internetowej

Zadania pierwszego etapu olimpiady edycji 2021/2022

•    Matematyka
•    Fizyka
•    Geografia z elementami geologii
•    Chemia 
•    Informatyka

Procedura rejestracji

Procedura rejestracji uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w roku akademickim 2021/2022

Rejestracja

W System e-Diament należy wybrać odpowiednią opcję:
Rejestracja
Logowanie po dokonaniu rejestracji

Informacje ogólne

Olimpiada ma charakter indywidualny, a udział w niej jest dobrowolny. Uczestnikiem Olimpiady może być uczeń szkoły średniej – technikum, liceum itp.

W olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej, po uzgodnieniu szczegółowych zasad z Komitetem Głównym ODI.

Od momentu rejestracji uczestnik zobowiązany jest do zapoznawania się z komunikatami umieszczanymi na indywidualnym koncie i śledzenia strony internetowej Olimpiady.

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Olimpiady.

W celu uczestnictwa w Olimpiadzie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Olimpiady. Podanie danych osobowych w zakresie wymagającym zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Olimpiadzie.  

Olimpiada jest organizowana w pięciu dziedzinach:

1. matematyka – sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu matematyka,
2. fizyka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu fizyka,
3. chemia- sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu chemia –test online w etapie szkolnym,
4. geografia z elementami geologii - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu geografia z elementami geologii,
5. informatyka - sprawdzian wiedzy i umiejętności z przedmiotu informatyka i matematyka. – test online w etapie szkolnym

W każdej z dziedzin Olimpiada jest przeprowadzania w trzech stopniach:

I stopień – etap szkolny,
II stopień – etap okręgowy,
III stopień – etap centralny.

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach Olimpiady oraz wykaz literatury obowiązującej uczestników Olimpiady określa Program Olimpiady stanowiący załącznik do regulaminu.

Prace uczestników Olimpiady są dwukrotnie sprawdzane i oceniane przez nauczycieli akademickich AGH i powołanych przez V-ce Przewodniczących Komitetu Głównego ds. poszczególnych dziedzin w tym celu nauczycieli szkół średnich.

Wyniki poszczególnych etapów Olimpiady uczestnicy Olimpiady sprawdzają na swoich indywidualnych kontach.

Informacja zamieszczana na koncie dla uczestnika zawiera:
1)    ilość zdobytych punktów,
2)    przydział do ośrodka i numer sali, w której odbędzie się następny etap,
3)    inne komunikaty

Do etapu okręgowego zostaną zakwalifikowani uczestnicy etapu szkolnego, którzy uzyskają minimum 70% punktów w tym etapie.